Преработката на домати, пипер и краставици са сред основните зеленчуци, преработвани в страната. През последните няколко години се наблюдава трайна тенденция на нарастване на преработените под една или друга форма домати и пипер. В същото време при преработката на корнишони се наблюдава дори намаляваща тенденция.
 
 
По данни на Евростат преработвателната индустрия на плодове и зеленчуци формира около 7% от добавената стойност на хранително-вкусовата промишленост. В последните 1-2 години се наблюдават известни признаци на растеж, като по-сериозно изменение се наблюдава при външната търговия. 
 
Подотрасълът за преработка на плодове и зеленчуци успява да изнесе през 2016 година продукция на стойност 124 млн. евро. Вносът на такива продукти през същата година възлиза на 120 млн.евро и по този начин се отчита, макар и минимален, положителен търговски баланс. С членството на страната в ЕС, износът се повишава почти 2 пъти, докато вносът нараства с около 55%.
 
Предвижданията показват, че за периода 2018-2022 година, преработката на домати ще бъде около 7% по-висока, отколкото в предходния период 2013-2017 година. При пипера се очаква увеличение за същия период с около 26%. При корнишоните може да се очаква повишение за периода 2018-2022 г. в сравнение с аналогичния 2013-2017, с около 5-10%, като базата е толкова ниска, че това почти няма да се усети.