Министерството на земеделието даде осем дни за обществено обсъждане на проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.001 на подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Мярката за преработка отваря на 17 май?

Промените ще улеснят изпълнението на одобрените проектни предложения по приема от 2018 г., уверяват от ресорното министерство. Те са свързани с образеца на административен договор.

Една от тях е, че отпада условието за представяне на обезпечение към заявка за административния договор в съответствие с Наредба № 4 от 30 май 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане.

Срокът за уведомяване на Разплащателната агенция за възникване на непреодолима сила или извънредни обстоятелства е увеличен от 10 на 15 работни дни.

Освен това, когато искането за изменение на договора увеличава общата стойност на финансовата помощ, посочена в чл. 2, ал. 2, Фондът уважава това искане при спазване на изискванията, посочени в ал. 3, но общата стойност на финансовата помощ не се увеличава. В този случай превишаването се поема от бенефициента.

Ако имате писмени предложения и коментари по проекта на заповед, изпратете мейл до 18 май на [email protected]