Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.

ДФЗ: Ранкингът по подмярка 6.3 е готов, вижте го

След приключване на приема в ИСУН 2020 проектите минаха през оценителната комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите са публикувани в библиотеката на Агри.БГ и в сайта на ДФЗ.

Всеки кандидат може да провери заявените и присъдени точки след предварителната оценка по критериите за подбор. 

ДФЗ: Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по подмярка 6.3 през ИСУН е 22 млн. евро.

Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители. Това трябва да стане в 14-дневен срок от публикуване на настоящите списъци.

Бюджетът дава възможност за финансиране на 1 466 проектни предложения. До момента данните показват, че в извадката на 100-процентния наличен бюджет влизат тези, които са заявили минимум 27,86 точки по критериите за подбор.