Днес в Държавен вестник бе обнародвана тарифата за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните.

 

Пълният текст и тарифите ВИЖТЕ ТУК:

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 12 АПРИЛ 2016 Г.
за одобряване на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Одобрява Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
ТАРИФА
за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 1. С тарифата се определят цените, които се заплащат на ветеринарните лекари и на акредитираните диагностични лаборатории за извършените от тях мероприятия съгласно програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози.
Чл. 2. Заплащането по чл. 1 се извършва от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) до размера на утвърдения от Управителния съвет (УС) на ДФЗ бюджет по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани след представяне на отчетни документи за проведените мероприятия, заверени от съответната Областна дирекция по без­опасност на храните (ОДБХ).
Чл. 3. В програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози са включени видът на мерките, схемите за прилагането им и сроковете за тяхното изпълнение.
Чл. 4. (1) Цените за мероприятията, проведени по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, се заплащат по банков път от ДФЗ до размера на утвърдения от УС на ДФЗ бюджет по схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, съобразен с обема на мерките по чл. 3.
(2) Ако надвишават размера на утвърдения от УС на ДФЗ бюджет по схемата, всички плащания по ал. 1 се редуцират в съответствие с условията и реда на Указанията за прилагане на схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, приети от УС на ДФЗ.
Раздел II
Цени, които се заплащат на ветеринарните лекари, сключили договор за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози на терена
Чл. 5. За извършване на ваксинация се заплаща:
1. за едро преживно животно (ЕПЖ) и за въвеждане в Интегрираната информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) – за едно животно по 2,00 лв.;
2. за еднокопитно животно (ЕКЖ) и за въвеждане във ВетИС на БАБХ – за едно животно по 2,00 лв.;
3. за дребно преживно животно (ДПЖ) и свине (СВ) и за въвеждане във ВетИС на БАБХ – за едно животно по 1,00 лв.;
4. за ваксинация на птици (очно-назално) – за една птица по 0,20 лв.;
5. за ваксинация срещу бяс по разпореждане от БАБХ и за въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 3,00 лв.
Чл. 6. За извършване на алергично изследване за туберкулоза се заплаща:
1. за едри преживни животни (ЕПЖ) и за въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие – за едно животно по 10,00 лв.;
2. за свине (СВ) и за въвеждане на резултатите във ВетИС от извършеното мероприятие – за едно животно по 5,00 лв.;
3. за птици – за една птица по 2,00 лв.
Чл. 7. За вземане и изпращане на проба за бактериологично и вирусологично изследване се заплаща:
1. за проба от ЕПЖ и за въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
2. за проба от ДПЖ и за въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
3. за проба от СВ и за въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
4. за проба от птици – за една птица по 1,00 лв.;
5. за проба от ЕКЖ и за въвеждане на данните във ВетИС – за едно животно по 2,00 лв.;
6. за проба от пчелни семейства за болести по пчелите – за една проба по 2,00 лв.
Чл. 8. За вземане и изпращане на кръвна проба за серологично или вирусологично изследване се заплаща:
1. за проба от едно животно и за въвеждане на данните във ВетИС – по 4,00 лв.;
2. за проба, взета от една птица – по 1,00 лв.
Чл. 9. За вземане, изпращане и въвеждане на данните във ВетИС на проба от мозъчен ствол за ТСЕ от видовете и категориите животни се заплаща по 15,00 лв. за една проба, взета от ЕПЖ или от ДПЖ.
Чл. 10. За вземане и изпращане на клоакална и/или трахеална тампон-проба или на фекална проба от птица се заплаща по 0,50 лв. за една проба.
Чл. 11. За извършване на клиничен преглед на пчелни семейства за болести по пчелите се заплаща за едно пчелно семейство по 1,00 лв.
Чл. 12. За извършване на клинични обследвания за остри заразни заболявания, в т. ч. класическа чума по свинете (КЧС), шап по чифтокопитните животни и син език, попълване на чек-лист и въвеждане във ВетИС на извършеното мероприятие се заплаща по 4,00 лв. за един животновъден обект.
Чл. 13. За въвеждане на информация във ВетИС от извършена идентификация на животните в животновъдните обекти в законоустановените срокове за ЕПЖ, ДПЖ, ЕКЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 14. За изготвяне на заявка за подмяна на лазерно надписани идентификационни марки за ЕПЖ и за въвеждане на данните във ВетИС се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Чл. 15. За въвеждане на данните във ВетИС от извършената идентификация при подмяна на паднали идентификатори за ДПЖ и СВ се заплаща по 1,00 лв. за едно животно.
Раздел III
Цени, които се заплащат на лабораториите за извършените анализи във връзка с изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Чл. 16. За изследване за антраксни бацили и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС – реакция преципитация (РП) – тип Асколи, чрез топла или студена асколи реакция за една проба се заплаща 10,00 лв.
Чл. 17. За изследване при инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС – класическа микробиология – култивиране, изолиране и типизиране на причинителя, се заплаща за една проба 12,00 лв.
Чл. 18. За изследване при бактериални инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС – реакция за свързване на комплемента (РСК) за преживни животни и свине, се заплаща за една проба 13,00 лв.
Чл. 19. За изследване при бактериални инфекции и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС – реакция за свързване на комплемента (РСК) за еднокопитни животни, се заплаща за една проба 18,00 лв.
Чл. 20. За изследване при метода ELISA и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв.
Чл. 21. За извършване на изследване – скрининг изследване на сборни кръвни серуми за бруцелоза по животните чрез ELISA, и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща 13,00 лв.
Чл. 22. За изследване по метода бърза аглутинация – Розбенгал тест (РА), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 6,00 лв.
Чл. 23. За изготвяне на имунодифузионен тест при бактериални и вирусни заболявания – имунодифузионен тест (АГИД), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв.
Чл. 24. За изследване по метода микроаглутинация – реакция микроаглутинация, и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 5,00 лв.
Чл. 25. За серологично и вирусологично изследване – полимеразно верижна реакция (PCR), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 23,00 лв.
Чл. 26. За изследване чрез бърза аглутинация – аглутинация (РВХА), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 10,00 лв.
Чл. 27. За изследване на пряка имунофлуоресценция на хистосрезове и ламели с клетъчни култури – пряка имунофлуоресценция (ДИФ), и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв.
Чл. 28. За изследване на вируснеутрализация (ВН) и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС се заплаща за една проба 20,00 лв.
Чл. 29. За изследване на заболяванията по пчелите и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща, както следва:
1. за американски гнилец чрез микробиологичен метод за доказване Paenibacillus larvae – 14,00 лв.;
2. за нозематоза чрез микроскопски метод – качествен – 6,00 лв.;
3. за акароза чрез микроскопски метод – 9,00 лв.;
4. за малък кошерен бръмбар – 7,00 лв.
Чл. 30. За изследване на Пебрина по бубите чрез микроскопски метод и въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС за една проба се заплаща 6,00 лв.
Чл. 31. Цените на лабораториите за извършените анализи по този раздел включват стойността на диагностикумите. Извършените анализи се заплащат след въвеждане на резултатите от съответната лаборатория във ВетИС.
Чл. 32. При изследване на заболяванията по животните при изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и невъзможност за въвеждане на резултатите от лабораторните анализи във ВетИС поради липсваща функционалност на системата цената на съответното изследване се намалява с 1,00 лв.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. „Дребни преживни животни“ са овце, кочове, кози, пръчове и приплодите им.
2. „Еднокопитни животни“ са коне, магарета, мулета, катъри и приплодите им.
3. „Едри преживни животни“ са говеда, биволи и приплодите им.
4. „Свине“ са всички животни от вида „Suis“.
5. „Птици“ са птици от вида кокошки, пуйки и водоплаващи, отглеждани със стопанска цел, както и дивите птици.
6. „ТСЕ“ са трансмисивни спонгиформни енцефалопатии.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 46в, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.