Поземлените имоти в строителните граници на населените места, които са със статут на земеделска земя и не е променено предназначението им от техните собственици, да бъдат включени в обхвата на облагаемите с данък имоти. Във връзка с приетите от МС промени в Закона за местните данъци и такси, Фермер.БГ разговаря с експерта Иво Николов, Директор на Дирекция Местни данъци и такси в Община Благоевград:
 
Г-н Николов, какво на практика означава тази промяна, която беше приета от Министерски съвет? 
Първо, е важно да кажем, че предложението на Министерски съвет подлежи на публично обсъждане и тепърва ще се дебатира по него. И все пак – вече има проект на Закона за местните данъци и такси. На практика с предложените промени, с данък ще се облагат всички селски градини - зеленчукови, овошни и ниви, които попадат в строителните граници на селищата. Ще се облагат дори и малките парцели, които са в рамките на населеното място и които до момента не са били облагани, тъй като не са си променили предназначението и се водят земеделски земи. Сега вече няма да има значение какъв е статусът на имота – дали той е урегулиран, и след като собственикът притежава такава земя в рамките на населеното място, вече ще се облага с данък върху недвижимите имоти. Налог ще има и за земеделските парцели и ниви, които са извън границите на населените места, но в случаите, когато тези земеделски земи са регистрирани в местните земеделски служби по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, няма да бъдат облагани. 
[news]
Тоест регистрираните земеделски производители няма да подлежат на този данък?
Това е записано като изключение в предложението. Има разпоредба, в която е записано, че не се облагат с данък земеделските земи извън строителните граници, чиито собственици са регистрирани по смисъла на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Ако сте земеделски производител и имате регистрация като такъв, няма да бъде облагана земята. В ал. 3 на чл. 10 е записано, че не се облагат с данък земеделските земи извън строителните граници, които имат характер на такива и са регистрирани по смисъла на Закона. 
 
Новото данъчно облагане ще засегне ли тези имоти, които са в регулация?
Имотите, които са в градовете и са земеделски, и в момента са застроени с някаква сграда, за която дължат данък, и не се очаква да се увеличи основата за облагане с някакви площи. Може би в по-голяма степен ще бъдат засегнати селата. Там има доста неурегулирани имоти – в повечето случаи това са земеделски земи, на които има някакви постройки. До сега за тях се е плащал данък само за застроената площ + 10% от имота. 
 
Тоест, нека кажем отново – независимо дали тази земя в населените места е земеделска или не, тя вече ще подлежи на облагане?
Правилно поставяте въпроса: Земята и сега се облага, ако е урегулиран имотът. Сега вече няма да има значение – тоест земеделската земя все едно е урегулирана. Ако един собственик не урегулира имота си, то обикновено се казва, че го прави, за да не плаща данъци. Сега вече няма да има значение дали се води земеделска земя или парцел, земята ще бъде обложена. 
 
В какъв размер ще е данъкът?
В момента законодателят е определил един диапазон на облагане от 0,1 до 4,5 промила. Всеки Общински съвет може да избере ставката за данъка на недвижимите имоти. В Община Благоевград тя е 1,2 промила, но пак казвам – всеки Общински съвет може да определи ставка за тези земеделски земи. Една община може да определи минималната ставка 0,1, което ще се равнява на стотинки, а друга община може да избере максималния – 4,5, където ставката ще бъде 45 пъти по-висока. Всичко ще бъде обсъдено от новите Общински съвети – сега предстоят избори, нови Общински съвети т.н. 
 
Променя ли се технологията на определяне на данъка?
Технологията на определяне на данъка не се променя – тя е такава каквато и в момента за недвижимите имоти – а именно: данъчната оценка на имота по ставка, определена от Общинските съвети (както казах за Община Благоевград тя е 1,2 промила на 1000), се умножава по данъчната оценка на имота и се получава размерът на дължимия данък. Като технология на определяне на данъците, това няма да бъде нов данък. Това си е данък върху недвижимите имоти. Просто до сега имаше облекчение земеделските земи да не се облагат.  
 
Можем ли да го представим по-ясно с пример? 
Например в селата на Община Благоевград, тъй като там земите са от 5 - 9 категория, те са със занижена стойност на данъчната оценка. Разликата на данъчната оценка на една земя, разположена в идеален център на Благоевград и земя, разположена в село, е 18 пъти. Тя силно се занижава от коефицента на местоположение. Другият коефицент, който намалява стойността на данъчната оценка, е категорията на земята. В случая тук нямаме плодородни земи като в полетата на Северна България. Като пример мога да дам – данъчната оценка на един декар може да е 200 – 250 лв. И ако данъчната оценка на 4 дка в едно село в Благоевград е 1000 лв., умножено по 1.2 промила, означава 1,20 лв дължим данък за годината. Това, разбира се е много относително, но пак казвам – данъчните оценки са ниски. 
 
Общините, като администрация, която ще прилага този Закон евентуално от 2016 г., имат ли някакви притеснения?
Има неясноти най-вече по отношение на технологията и начина на облагане, както и готовността на общинските администрации. Все пак този Закон трябва да мине първо четене в Народното събрание и да е обсъден. След това Сдружението на общините методически и технически подпомага общините. Правят се обучения, ако са необходими, връзки с регистри, подготвят се софтуери. Облагането обикновено става след 1-ви януари за определянето на новите данъци за 2016 г.  Плащанията започват около 1-ви март. Така че има около два месеца време да се подготви администрацията, дори след като влезе в сила Законът. 
В заключение мога да кажа, че по данни от Националната статистика, с които разполагам в момента, обработваемата земя у нас е около 54 млн. декара и е раздробена на 25 млн. парчета. Това означава, че около 3,5 млн. души трябва да бъдат засегнати от промяната. Но по данъчни оценки, се очаква приходите да не надхвърлят 200 000 лв.
 
 
Интервю на София БЕЛЧЕВА
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!