Основните искания на българските пчелари за финансова подкрепа на бранша вече са внесени като законодателни предложения за изменение на новата Обща селскостопанска политика (ОСП) от евродепутата Момчил Неков, съобщиха от неговия пресофис.
 
 
За сектор „Пчеларство“ Момчил Неков предлага да има директно плащане на пчелно семейство за опрашване, както и да се предоставя обвързана подкрепа на пчелно семейство.
 
„Факторите, които оказват влияние върху пчеларството са много и все повече пчелари се чувстват под пазарен и ценови натиск. Без адекватна подкрепа, секторът е застрашен и ще загубим богатството и разнообразието на пчелните продукти. Близо 80% от растителните видове отглеждани в Европа имат нужда от опрашване, затова смятам, че е съвсем естествено да има директни плащания за опрашване“, коментира Момчил Неков.
 

В новата ОСП да бъде включена екологична услуга „опрашване“, настоява евродепутатът. 

 
В член 4 - Определения, които трябва да бъдат формулирани в стратегическите планове по ОСП. Предложението на Неков е: „Селскостопанската дейност“ се определя по начин, че да включва както производството на селскостопански продукти, изброени в приложение I към ДФЕС (Договор за функциониране на ЕС – бел. ред.), включително памук и дървесни култури с кратък цикъл на ротация,  предоставяне на екологична услуга „опрашване“, така и поддържането на земеделската площ в състояние, което да я прави подходяща за паша или обработване без подготвителни действия, които са извън рамките на обичайните земеделски методи и машини.
 
Евродепутатът предлага в член 28 - Схеми за климата и околната среда, да се запише опрашването: „Държавите членки подпомагат в рамките на този вид интервенция истински земеделски стопани, които се задължават да прилагат на хектари, отговарящи на условията за подпомагане, селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда, сред които и опрашителите.“
 
 
Момчил Неков настоява в обхвата на подкрепа в новата ОСП да се включи предоставянето на обвързана подкрепа на пчелно семейство: „Обвързаното с производството подпомагане на доходите може да се отпуска на следните сектори и производства или специфични видове селскостопанска дейност, които са важни по икономически, социални или екологични съображения: зърнени култури, маслодайни семена, протеинови култури, фъстъци, бобови растения, лен, коноп, ориз, черупкови плодове, картофи за нишесте, мляко и млечни продукти, семена, овче и козе месо, говеждо и телешко месо, маслиново масло, копринени буби, пчелни семейства, сух фураж, хмел, захарно цвекло, захарна тръстика и цикория, плодове и зеленчуци, дървесни култури с кратък цикъл на ротация и други нехранителни култури, с изключение на дървета, използвани за производството на продукти, които могат да заместват изкопаеми материали.“
 
В член 42 - Цели в сектора на плодовете и зеленчуците,  евродепутатът предлага при прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, също да се включи опрашването: „Разработване, прилагане и насърчаване на щадящи околната среда производствени методи, екологосъобразни практики за отглеждане и производствени техники, като опрашване от естествени опрашители, устойчиво използване на природните ресурси, и по-специално защита на водите, почвите, въздуха, биологичното разнообразие и други природни ресурси; тези цели са свързани със специфичните цели.“
 
 
Като специфична цел на новата ОСП Момчил Неков препоръча да се спре монокултизирането на земеделието: „Подпомагане за достатъчно надеждни земеделски доходи и устойчивост в целия Съюз с цел подобряване на продоволствената сигурност и произвдоство на широко разнообразие от култури“.
 
В ЕС има около 17 милиона пчелни кошери и 600 000 пчелари, произвеждащи около 250 000 тона мед всяка година. Пчелите не само играят съществена роля в нашата околна среда, но са важни и за икономиката, и най-вече за селското стопанство. Пчелите опрашват културите и дивите растения, което помага да се поддържа биоразнообразието. 84% от растителните видове и 76% от производството на храни в Европа зависят от опрашването от пчели. В икономически параметри, това са 14,2 милиарда евро годишно.
 
„Ако трябва с едно изречение да обобщя, моите предложения е, че настоявам за по-добра защита и финансова подкрепа на пчеларите в бъдеще“, заяви белгарският евродепутат.