Инвестиционен проект за нов оранжериен комплекс за домати в землището на село Стефаново, община Радомир, е представен за екологична оценка, сочи справка в Общината. Амбицията на стопанинът е чрез въвеждането на система за електронно управление на микроклимата да осъществи ранно производство на културата. Ето какво съдържа проекта

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Върху имот с площ 14 295 кв.м, с начин на трайно ползване – нива се предвижда поставянето на 66 броя отделни оранжерии „тунелен“ тип. Размерът на всеки тунел е 18 м дължина и 8 м ширина, с площ 144 м2. Общата площ на комплекса е 9504 м2. Тунелите ще са със стоманена конструкция и покритие е от полиетилен.

В проекта на оранжерийното стопанство са заложени системи за прецизно дигитално напояване, торене и растителна защита, система за електронно управление на микроклимата с включени отоплителна система и вентилатори за разпределение на въздуха. Водата за напояване ще се ползва от собствен водоизточник – сондаж, с издадено от Басейнова дирекциа „Западнобеломорски район“.

Във всеки тунел ще бъдат обособени по 5 реда с растения, като разстоянието между редовете ще е 1,5м. Доматите ще се засаждат в специални съдове със субстрат, като съдовете ще бъдат разположени през 35 см по дължината на редовете. 

За осигуряване на прецизно дигитално напояване, торене и растителна защита е предвиден Хранителен възел – Миксер. Той ще осигури необходимата концентрация на торове, както и автоматичен избор на рецепти. Използването на такъв Хранителният възел позволява контролирането и управлението на целия поливен и хранителен процес и автоматично поддържа зададените концентрация и киселинност на торовия разтвор. 

Предвидено е напълно автоматично управление, чрез съвременно микропроцесорно устройство. Машината има възможност за презино подаване на коренова растителна защита. Възможен е и ръчен режим на работа на машината, при който системата да работи постоянно с предварително настроена концентрация и киселинност. Този режим е приложим в аварийни ситуации.

Система за микродъждуване в планираната оранжерия ще осигури необходимата въздушна влажност в нея. Разделена е на 3 зони. Управлението на всяка зона се извършва от автоматичен клапан, оборудван с ремонтен спирателен кран. Използвани са мъглообразуватели с двойна дюза и дебит 2х5,0l/h. Заложена е квадратна схема на разположение през 4х4 м.

Проектирана е и отоплителна система на първите 4 броя тунели. По този начин има възможност в тях да се отглежда ранна реколта, при отопляем режим. Предвижда се монтиране на един котел, работещ с биомаса (пелети от отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, отпадъци и остатъци от дървесина и други).

Оранжерийното стопанство ще събира разделно отпадъчната си маса. Сухите стебла от отглежданите растения и негодни за консумация зеленчуци ще се съхраняват в контейнери за биоразградими отпадъци. След това ще се предават за третиране на фирми, притежаващи разрешителни документи по ЗУО, или при възможност в компостиращата инсталация на Регионалната система за управление на отпадъците, регион Перник, е записано още в инвестиционното предложение, внесено още през септември тази година.