Изготвена е Стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район за периода 2014-2020 г. Като главно предизвикателство в документа е записано развитието на високопродуктивно селско стопанство. Пет са мерките в агросектора, заложени в Стратегията, като целта е интегрираните териториални инвестиции в Северозапада да повишават добавената стойност на аграрната продукция, конкурентоспособността на земеделските стопанства и създаването на заетост.

 

Мярка 1. Стимулиране на затварянето на цикъла на агробизнеса в посока преработване на суровините по ПРСР 2014-2020 г.

Тази мярка е пряко свързана с водещата роля на Северозападния район в производството на земеделска продукция, която обаче поради високата степен на механизация и липсата на преработващи мощности, чрез които да се генерира продукция с по-висока добавена стойност, няма нужното икономическо значение за развитието на региона. Чрез тази мярка ще се подкрепят инициативи, чрез които земеделските производители ще разширяват своята дейност в посока затваряне на цикъла на агробизнеса - изграждане на преработващи мощности за земеделски суровини, търговски обекти за директни продажби на земеделска продукция, хранителни продукти и др.

 

Мярка 2. Стимулиране на развитието на по-високодоходни и трудоемки култури и производства, вкючително животновъдството.

Чрез тази мярка ще се осигури подкрепа за развитието на земеделски дейности, които генерират по-висока добавена стойност и по-висока степен на заетост и ще се повиши конкурентоспособността на стопанствата в тези сектори. Подкрепа ще бъде предоставяна в рамките на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ и Програмата за малки стопанства от ПРСР 2014-2020. Ще се подкрепят стопанства заети в трудоемки сектори като зеленчукопроизводство, трайни насаждения, етерично-маслени и лекарствени култури, животновъдство, които се нуждаят от модернизиране и въвеждане на нови технологии, от инвестиции за увеличаване на площите с трайни насаждения, за подобряване на подготовката и съхранението на произведената продукция. Малките стопанства ще бъдат подкрепяни за инвестиции в нова техника и технологии, за увеличение размера на производството, с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност.

 

Мярка 3. Стимулиране на интеграцията между земеделието и туризма.
Мярката е насочена към развитието на селския туризъм и ще подкрепя земеделски производители, които желаят да развиват туристическа дейност в рамките на своите стопанства, чрез изграждане на туристическа база, атракции, създаване на нови туристически продукти и др. Ще се насърчи диверсификацията към неземеделски дейности особено важно за малките стопанства. Подкрепа ще бъде предоставяна в рамките на мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ и Програмата за малки стопанства, в рамките на ПРСР 2014-2020.

 

Мярка 4. Развитие на биоземеделие.

Развитието на биоземеделието е със значителен потенциал в рамките на района, където са налице територии с изключително благоприятни агроекологични показатели, в съчетание с липса на тежка и замърсяваща индустрия. Мярката ще подкрепя инициативи, свързани с целият цикъл на биоземеделието: подкрепа с цел инвестиции необходими за преминаване към за биологично земеделие, консултирането им, както и подкрепа за опазването на околната среда като резултат от прилагане на природосъобразни методи на производство. Подкрепа ще бъде предоставяна в рамките на мярка 4„Инвестиции в материални активи“ и мярка 11 „ биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020.

 

Мярка 5. Подобряване на енергийната ефективност на агробизнеса.

Мярката ще подкрепя дейности, свързани енергийна ефективност на сградният фонд, изграждане на инсталации за произвеждане на биогорива и тяхното използване в производствените процеси, технологично обновяване на производството и др. като подкрепа ще бъде предоставяна по ПРСР 2014-2020, мярка 4 „Инвестиции в материални активи“.

 

Справка от интернет страницата на ДФЗ към 7 март 2013 г. показва обща стойност на предоставените средства по ПРСР 2007-2013 г. в Северозападния район възлизаща на 507 040 260 лв. (в това число за директни плащания - 228 450 662 лв. средства по мерките на ПРСР на стойност 276 846 831 лв. и други плащания - 2 238 616 лв.). Северозападен район има най-голям дял на използвана земеделска площ (ИЗП) - 20%. Броят на земеделските стопанствата в района представлява 14% от общия брой на стопанствата и е в средното за страната. Районът е с висок среден размер на стопанствата 17,2 ха, при 12,1 ха средно за страната.

 

В Северозападен район обаче се наблюдава най-осезаемо намалението на броя на стопанствата (43% намаление). Значително по-голямо е намалението на броя на животинските единици в района, 18% спрямо другите райони. Районът е на последно място по дял на работната сила в сектор земеделие, 12% независимо от ресурса с който разполага, което очертава неизползвания потенциал на земеделието в района. Малките стопанства, така както са дефинирани за целите на политиката за развитие на малките стопанства през програмния период 2014-2020 от 2000 до 8 000 евро стандартен производствен обем (СПО), са 85,8 хил. или 23,2% от всички стопанства в страната, а в СЗР те са 21,28%. 70,80% от стопанствата в СЗР са прекалено малки, под 2 000 евро СПО.

 

В структурата на използваната земеделска земя в Северозапада най-голям дял (41,7 %) имат площите със зърнени (вкл. за фураж) и маслодайни култури. Останалата част е заета с технически култури, зеленчуци и цветя, ливади, едногодишни фуражни култури, постоянно затревени площи, угари и др. 48.48% от стопанствата в СЗР са смесени. От специализираните стопанства най-голям е делът на стопанствата специализирани в отглеждане на свине, птици и зайци (15.02%, следват 11.06% на специализираните в отглеждане на овце и кози и 9.29% на стопанствата специализирани в отглеждане на говеда с млечно направление. От стопанствата в Северозападен район 6.17% са специализирани в отглеждане на житни, маслодайни и протеинови култури.

 

Като основен проблем в развитието на отрасъла се отчита липсата на затворен цикъл „земя-краен продукт”, което се определя като една от причините за липсата на ефективен селскостопански отрасъл и неговото клъстериране с преработващи селскостопанската продукцията мощности за по-висока добавена стойност.

 

Стратегията за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район за периода 2014-2020 г. е публикувана за обсъждане на Портала за обществени консултации.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!