Селското стопанство и строителството остават сред основните приоритети на контролната дейност на Главна инспекция по труда през 2016 г. При планирането й през годината е взето предвид, че двете икономически дейности са сред рисковите както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. 
 
Предвидени са мерки за извършване на проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи и за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл „Растениевъдство“. Те бяха регламентирани с промени в Кодекса на труда и специална наредба от края на юли 2015 г. 
 
Условията на труд ще се проверяват във всички отрасли на селското стопанство.