Системата за иновации и обмен на знания в земеделието (AKIS) излезе със своя четвърти доклад , който събира на едно място целият напредък по темата от последните три години. Ключов приоритет в този мандат беше по-нататъшното интегриране на знанието и иновациите в селското стопанство в целия Европейски съюз (ЕС). 

Докладът подчертава ключовата роля на иновациите и обмена на знания, които ще играят ключова роля в бъдещето на храните и земеделието. Тяхната водеща цел ще е да помогнат на стопаните и селските общности да посрещнат, но и да се справят с предизвикателствата на деня.

Лице в лице със SWOT анализа за земеделие

От документът става ясно още, че създаването на оперативни групи, каквато е EIP-AGRI, например, е особено полезно и ефективно. Подобни добри примери има и по програмата Хоризонт 2020. Всички тези групи обединяват научни работници, експерти, фермери, което води до по-бързо и по-добро практическо използване на резултатите от проектите.


Независимо от това, един от изводите, подчертан в доклада, е, че националните и регионални системи за знания и иновации в областта на селското стопанство понастоящем не са достатъчно интегрирани. Производителността на тези системи варира значително в различните държави членки, а понякога и в различни региони на една и съща страна-членка. Това ограничава потенциала им за посрещане на предстоящите предизвикателства. 

Ето защо изграждането на по-силни системи за знания и иновации в селското стопанство (AKIS) ще бъдат от решаващо значение за стимулиране на иновациите в сектора. Чрез укрепване на AKIS, обменът на знания и иновационните процеси ще бъдат по-добре структурирани и ще спомогнат за ускоряване на иновациите като цяло, отбелязват експерти в доклада.

Укрепването на тези системи следва да доведе до създаването на екосистема от знания и иновации в селското стопанство в ЕС. Това ще увеличи още повече добавената стойност в Съюза, като същевременно ще стимулира трансграничното споделяне на знания и иновации.

За да се консолидира и гарантира интеграцията на AKIS във всички страни-членки, предложенията за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. включват описанието на организационната структура на тези системи в националните стратегически планове на ОСП. Те също трябва да опишат как ще се подобри сътрудничеството за висококачествени съвети, потоци от знания между различни участници и услуги за подкрепа на иновациите.

Експертите са убедени, че силната екосистема на AKIS ще помогне на селскостопанския сектор на ЕС да се справи с бъдещите предизвикателства, ще отговори на нуждите на земеделските производители, което пък ще доведе до по-добре адаптиран и устойчив сектор.

 

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.