Със заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов става ясен размерът на плащането по интервенцията допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани за кампания 2023 г.

За един отговарящ на условията за подпомагане хектар младите земеделски стопани ще получат 244,47 лева/ха. Допълнителното подпомагане ще бъде изплатено до 30.06.2024 г, се казва още в заповедта. 

Допълнително подпомагане на доходите за млади земеделски стопани е насочено към стопани, които са на възраст не повече от 40 навършени години (включително) и притежават професионални умения и компетентности в областта на селското стопанство и/или ветеринарната медицина, и/или икономическо образование със земеделска насоченост.

Подпомагането се предоставя на млади земеделски стопани, които са създали земеделско стопанство за първи път не по-рано от 5 години преди датата на подаване на първото заявление за подпомагане по интервенцията, като за създаване на стопанството се смята датата на регистрация на кандидата за подпомагане за първи път като земеделски стопанин.

Помощта есе предоставя за цялата площ на земеделското стопанство, допустима за подпомагане по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ), за период до 5 години, считано от първата година на подаване на искането за плащане.

От Кампания 2023 подпомагането за млади земеделски стопани е за цялата допустима площ на стопанството.

Кандидатите по интервенцията, които през предходния програмен период са получавали подпомагане по схемата за млади земеделски стопани (МЗС) могат да получат подпомагане по интервенцията МЗС за остатъка на 5-годишния предходен период, ако той все още не е изтекъл.