Със заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов става ясна ставката по екосхемата за намаляване използването на пестициди за Кампания 2023 г.
 

Размерът й за обработваеми земи е 102,14 лв. на хектар, за трайни насаждения земеделските стопани ще получат по 193,20 лв. на хектар, а за постоянно затревени площи - 9,20 лв. на хектар, информират от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните.

 

Прилагането на интервенцията има доброволен характер, напомнят от там. 


По екосхемата трябва да се прилагат някои екологични практики, които на първо място предвиждат да не се използват продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат и на второ място, ако се прилагат продукти за растителна защита - инсектициди, хербициди и фунгициди, да се използват само продукти за растителна защита, които не попадат в първа професионална категория на употреба, или да се прилагат феромонови уловки, съгласно Списъка на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по активни вещества, публикуван на интернет страницата БАБХ.

 

 

Всички операции по прилагане на продукти за растителна защита през 2023 г. се отразяват своевременно и коректно в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене.


Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходно-оправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки за заявените за подпомагане площи, напомнят от Държавен фонд “Земеделие”.