Областната епизоотична комисия в Пазарджик заседава днес във връзка с констатирани огнища на заболяването заразен нодуларен дерматит в префектура Серес, Република Гърция, съобщиха от Областната администрация.
 
Със заповедта на областния управител е разпоредено и предприемането на конкретни действия за недопускане разпространението на заразната болест на територията на област Пазарджик:
[news]

1. Незабавно да се свикат заседания на Общинските епизоотични комисии, като същите се  запознаят с епизоотичната обстановка, набележат конкретни мерки за предотвратяване на проникването на болестта на територията на съответните общини и до 15.04.2016 г. да уведомят писмено областния управител за предприетите мерки и тяхното изпълнение.
 
2. Кметовете на общини в област Пазарджик, да разпоредят на кметовете на кметства или кметски наместници на населените места в съответната община:
- да извършат преброяване на всички едри преживни животни, отглеждани на територията на селището и да предоставят списъците на официалния ветеринарен лекар,служител на ОДБХ гр.Пазарджик отговарящ за съответната община.
- не се допуска провеждането на нерегламентирани пазари и изложби на едри преживни животни на територията на селищата;
 
3. Директорът на ОДБХ гр.Пазарджик, да разпореди на служителите в отдел „Заразни болести по животните“:
-   да се засили контрола по придвижването на животните и мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни на територията на общините в областта;
-   да информират кметовете на населените места както и лицата отглеждащи едрите преживни животни за клиниката на  заразен нодуларун дерматит, спазването на мерките за биосигурност в обектите за едри преживни животни,начините за извършване на дезинсекция и задължението им при съмнение за  заболяване и/или смъртност незабавно да информират съответният официален ветеринарен лекар;
 
4. Директорите на ОДБХ и на МВР да организират съвместно извършването на контрола върху търговията  и движението  на едри  преживни животни. 
 
Болестта е силно заразна, с летален изход, засяга едрите преживни животни и причинява сериозни икономически загуби, вследствие ограничаване на търговията и невъзможност за за движение на едри преживни животни и продукти от тях, от засегнатите райони. Вирусът е изключително устойчив, пренася се от кърлежи, мухи и комари или чрез директен контакт между здрави и болни животни. Преносители могат да бъдат говедата и биволите, също елените и сърните. Клиничните признаци са треска, подуване и гнойни отоци по кожата на говедата, най-вече млекодайните породи. Болестта не е опасна за хората, заразените животни не се лекуват, а се унищожават.