Държавен фонд „Земеделие“ преведе 85 998 893 лв. на 32 434 кандидати по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2019. 

ДФЗ изплати още 720 000 лв. за овце и кози по de minimis

Изплатената субсидия по подмярка 13.1 (НР1 – „Компенсационни плащания в планински райони“) е в размер на 74 121 161 лв. По подмярка 13.2 (НР2 – „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“) са разплатени 11 877 732  лв. 

На бенефициентите, на които се извършват допълнителни проверки, плащането ще бъде наредено през първата седмица на януари. 

Изчисленията на финансовото подпомагане са извършени на базата на ставки, определени в Наредба 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014-2020. 

Съгласно § 4 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата: „За кампания 2019 компенсационното плащане на хектар допустима площ по подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения“ е в размер на левовата равностойност на 30 евро“.

Както и при оторизациите по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), калкулациите по мярка 13 са извършени след финализиране на процедурата по изясняване принадлежността на констатираните двойно заявени площи за текущата Кампания – 2019. 

Окончателното изплащане на подпомагането по мярка 13 за Кампания 2019 г. ще бъде извършено след актуализирането на слой „Площи, допустими за подпомагане“ на базата на подадените възражения за кампания 2019.