Проблемите за качеството на комбинираните фуражи са тясно свързани със здравеопазването и продуктивността на птиците. Типичен пример за значението на качеството на фуражите при отглеждането на птиците е появата и сравнително широкото разпространение на много недоимъчни състояния - авитаминози, смушения в минералния обмен, някои заразни и паразитни болести при хранене с некачествени смески. Възникването на тези болести е вследствие на недостиг на витамини, минерални вещества, антиоксиданти, кокцидиостатици и др. или на недобро смесване на премиксите и минералните добавки с основните фуражни съставки.

Сравнително чести са случаите на отравяния в резултат от допълнителното обогатяване на фуражните смески с различни съставки от самите птицевъди или появата на салмонелоза при добавяне на източници на животински белтъчини (трупно, месокостно и рибено брашно, кухненски отпадъци и др.) без предварително консултиране за качеството им с ветеринарни специалисти. Всичко това показва необходимостта от разширена ветеринарно-санитарна експертиза на фуражите и от контрол върху храненето на птиците както от микологична, токсикологична, бактериологична гледна точка, така и във връзка с биологичната пълноценност на смеските - съдържание на суров протеин, мазнини, витамини, макро- и микроелементи, стабилизатори, противоокислителни средства, кокцйдиостатици, антибиотици, стимулиращи растежни вещества и др.

Доказаната при редица изследвания в практиката зависимост между качеството на комбинираните фуражни смески и здравословното състояние на птиците и стопанските резултати актуализираха значението на ветеринарнохигиенните изисквания към храненето на птиците. Опитът показва, че често се пренебрегват тези изисквания.

С оглед опазване здравето на птиците ветеринарнохигиенно значение имат изследванията на фуражите за наличие на гъби, микотоксини, бактерии, токсични вещества, основни хранителни продукти, биологически активни субстанции и лекарствени средства. Даването за храна на поразени от гъби и гъбни токсини фуражи на птиците може да причини различни по размер стопански загуби. Някои гъби причиняват заболявания, при които могат да бъдат увредени отделни органи и системи на птиците, най-често белите дробове и др. Установено е, че микотоксините са причина за намаляване на яйценосенето при кокошките и за забавяне на растежа при младите птици.

При отглеждане на бройлери до навършване на едноседмична възраст се препоръчва изхранване на т.нар. предстартерни комбинирани фуражни смески.

Вижте още:

Отбор на яйца от пуйки за люпене

Витамините са жизнено важни за организма на птиците

Влияние на храните върху угояването на гъските

Фактори влияещи върху носливостта на кокошките