Опазването на почвите и способността им да задържат въглерод беше една от темите на неформалното заседание на Съвета на ЕС по земеделие в Хелзинки, Финландия - в него участват аграрните министри от страните членки на Съюза.

Покривните култури: Вижте 7 причини, за да ги използвате

Съществуващите в България земеделски практики може да допринесат за постигането на високи екологични резултати, отбеляза по време на срещата българският министър на земеделието Десислава Танева.

Най-ефективните методи по отношение на задържането на въглерода в почвата, използвани у нас, са засяването на покривни култури, прецизно използване на азот, спазване на сеитбооборота и други.

Въглеродът в почвите се запазва при ограничаване на разораването на пасищата и превръщането им в обработваеми земи, както и поддържането на затревени междуредия при трайните насаждения. Така механизмът на обвързаната подкрепа допринася за изпълнение на по-високи екологични условия. 

Снимка: МЗХГ

Според министър Танева поемането на многогодишни ангажименти и осигуряването на достатъчен ресурс за новата Обща селскостопанска политика (ОСП), ще даде възможност за използване на екологичния потенциал на подпомаганите сектори и производства.

Десислава Танева: „В България се прилагат мерки, които имат положително влияние върху задържане на въглерода в почвата. Те са свързани със зелените плащания, изискванията за кръстосано съответствие и многогодишните ангажименти от ПРСР. От друга страна това са добрите земеделски практики на земеделските стопани, прилагани независимо от подпомагането по ОСП“. 

Страната ни оценява положените от Финландското председателство усилия за изготвяне на документ, който представя значението на поглъщането на въглерод от почвите в борбата с измененията в климата.

Позицията на България е, че законодателните предложения за ОСП след 2020 г. осигуряват подходяща рамка за повишаване капацитета на почвите да поглъщат въглерод.