Разпоредбите, определящи мониторинга, докладването и оценката на ОСП от предложението за Регламент за стратегическите планове бяха основните въпросе на заседанията на Работната група по „Хоризонтални земеделски въпроси“, пише Одз-Кюстендил в свой бюлетин.

 

На срещата на европейско ниво: Пари само за реалните фермери

В рамките на срещата, ЕК представи логиката, стояща зад предвидените разпоредби, които са разписани в документа от 1 юни 2018 г. и държавите членки изразиха първоначални становища. Представените разпоредби не са пряко насочени към земеделските стопани, а засягат организацията и системата, която държавата членка следва да има налична за прилагане на реформираната ОСП.

В предложението се предвижда създаването на рамка на изпълнение на стратегическите планове и ОСП, която е задължение на държавата членка и Европейската комисия (ЕК). Елементи на рамката на изпълнението са: набор от общи индикатори; количествени целеви стойности и годишни междинни цели (индикатори за резултатите); управление на данните и регулярни дейности по отчитане на изпълнението; механизъм за стимулиране за възнаграждение на доброто изпълнение и механизми, насочени към подизпълнение; предварителни, междинни и последващи оценки и всички останали дейности по оценка, свързани със стратегическия план по ОСП. Целта на рамката на изпълнението е да направи оценка на въздействието, ефективността, целесъобразността, съгласуваността и добавената стойност на ОСП; да определи междинните цели и целевите стойности за специфичните цели; да извърши мониторинг на напредъка към постигането на целите; да подпомогне общия процес на учене, свързан с мониторинга и оценката.

За целите на рамката на изпълнението, държавите членки имат задължение да установяват сигурна информационна система, в която регистрират и пазят ключова информация, която е необходима за мониторинг и оценка. Обхватът на системата включва интервенциите, избрани за финансиране; приключените интервенции; релевантна информация за всеки бенефициер и операция.

[news]
Важен елемент на прегледа на изпълнението е задължението държавата членка да изпраща ежегоден доклад за изпълнение на ОСП. Срокът е всяка година (до 15 февруари) след становище от Мониторинговия Комитет. Обхваща предходната финансова година (например 16/10/n – 15/10/n+1). Първият доклад за изпълнението се изпраща през 2023 г. (обхваща финансови 2021 г. и 2022 г.; по отношение на директните плащания – финансовата 2022 година). Докладът трябва да съдържа количествена и качествена информация за съответната държава членка. Количествената информация включва: реализирани разходи; реализирани крайни продукти (output); реализирани резултати и отдалеченост от съответните запланувани цели (targets) (за частично или напълно изпълнени операции). Качествената информация включва процеси, оказващи влияние върху изпълнението на плана; причини за отклонение от междинните цели (milestones)/запланувани цели (targets); предприети действия/текущи действия за адресиране на под-изпълнение. Докладът трябва да има обяснение за всяко отклонение с повече от 50% от годишно планираните крайни продукти (output) и специфична информация за финансовите инструменти. По-голямата част от държавите членки, включително България, изразиха становище, че срокът до 15 февруари е много ранен и следва да бъде удължен.


ЕК ежегодно прави оценка на базата на Годишния доклад за изпълнението. ЕК изпраща възможните бележки в рамките на 1 месец от подаването на доклада (прилага се процедура на мълчаливо одобрение). ЕК може да поиска изпращането на план за действие, ако има разлика повече от 25% между индикаторите за резултати (result indicators) и заплануваните междинни цели (milestones).

Предложението за Регламент за стратегическите планове предвижда да се извърши оценка на Стратегическия план по ОСП по време на периода на прилагане и последваща оценка. Целта е подобряване на качеството на дизайна/прилагането и оценка на ефективността, ефикасността, последователност, добавена стойност от ЕС и въздействието на плана. Държавите членки трябва да гарантират, че са създадени процедури за получаване и събиране на данните, необходими за оценките.

Заедно с това страните-членки трябва да създават план за оценка, който се изпраща на Мониторинговия Комитет в рамките на 1 година от одобряването на плана. Цялостна оценка на стратегическия план по ОСП на съответната държава членка се извършва до 31 декември 2031 г. и е задължение на Управляващия орган.

 
Следете темата в https://cap4us.fermer.bg/