В условията за допустимост на кандидатите по мярка 10 „Агроекология и климат“ е посочено, че от нейния обхват се изключват постоянно затревените площи в зоните от Натура 2000 с влезли в сила заповеди за тяхното обявяване. Част от новите зони са вече обнародвани, други се обсъждат, а останалата част от заповедите се очаква да влязат в сила до март 2021 г.

Субсидии: Над 80 млн. евро ще прехвърчат между мерки по ПРСР

Ето защо Управляващият орган на ПРСР предлага промени в текста, които касаят онези бенефициенти, чиито площи ще се окажат в обхвата на Натура 2000. Те ще бъдат обсъдени на предстоящото заседание на Комитета по наблюдение.

Едно от предложенията гласи, че ако площи от ангажимента на земеделски стопанин бъдат изключени от обхвата на мярката поради обявяването им за зони по Натура 2000, Разплащателната агенция може да прекрати ангажимента, без да изисква възстановяване на получените субсидии. Фермерът може да продължи да изпълнява дейности по направлението само с площи, които не са изключени от обхвата на мярката.

Друга новост е, че животните, които се пасат върху площи, заявени за подпомагане по мярка 10, трябва да бъдат придружавани от пастир, ако техният стопанин не е там. 

Освен това кучетата, които пазят стадото, трябва да имат спъвачка. Това се налага заради сигналите за животни, които се намират извън определения за паша район. В някои случаи използваните кучета са по-агресивни и без средства за ограничаване на движението им има риск от инциденти с преминаващи хора и други животни.

Относно забраните в националните паркове се добавят следните дейности: нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии, освен в случаи на опасност от наводнения, които могат да доведат до риск за живота и здравето на хората или настъпване на материални щети; намеса в биологичното разнообразие.