Министерството на земеделието и храните публикува за публично обсъждане проект на Наредбата за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 
 
Основните предложения за промените са свързани с въвеждането на ново направление по мярката – „Подсигуряване разнообразна паша на пчелите и осигуряване на естествено опрашване“. Направлението е насочено към опазване на биоразнообразието в страната. Подсигуряване на разнообразна подходяща паша на пчелите е важно условие за доброто развитие на пчелните семейства. Същевременно, прилагането на направлението има за цел и установяване на доброто взаимодействие между растениевъди и пчелари, което би осигурило трайни ползи и за двата сектора. Заложените изисквания при управление по направлението по отношение на ограничения при използването на препарати за растителна защита и разнообразието на отглежданите култури ще имат положителен ефект върху опазването и устойчивото използване на природните ресурси. 
 
Кандидати по направлението могат да бъдат физически и юридически лица, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол. Стопаните трябва да имат сключен договор с пчелар/и с регистриран пчелин/и по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност с минимум 20 пчелни семейства в информационната система на Българската агенция по безопасност на храните. По направлението могат да кандидатстват и собственици на регистриран по чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност пчелин с най-малко 20 пчелни семейства. Осигуряването на разнообразна паша от медоносни култури е един от основните проблеми за пчелите. За да се избегне монокултурна паша е заложено отглеждане на минимум две медоносни растения. С цел осигуряване на достатъчно количество медоносна растителност е определена гъстота на паша от най-малко едно пчелно семейство на 0,5 ха. Пчелините трябва да са разположени на отстояние до 1 км. от площите, върху които ще се извършват дейности по направлението. 
 
Подпомагането е за хектар допустима площ по списък от медоносни култури – до 129,48 евро/ха. Ставката е изчислена на база пропуснати ползи и допълнителни разходи, като са отчетени пропуснати ползи от намален добив поради ограничения в използваните препарати за растителна защита и допълнителни разходи, свързани с осигуряване на необходимия брой пчелни семейства за дейностите по направлението. 
 
С цел внасяне на по-голяма яснота по отношение на изискванията, които трябва да спазват кандидати по направление "Контрол на почвената ерозия", за дейността превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи, за получаване на компесанторно плащане след първата година, е уточнен начина на поддържане на площите след първата година, както и ограниченията по отношение на разораването. 
 
Предвид постъпило писмо от страна на Българско дружество за защита на птиците, с искане за промяна в обхвата на местообитанията на зимуващи гъски и червеногуша гъска, е предвидена възможност за предоставяне на специализиран слой към Държавен фонд „Земеделие“, който може да бъде ограничен до площи, които в максимална степен отговарят на целите на направлението за опазване на застрашените видове птици. 
 
Предложеният проект няма да ангажира допълнителен финансов ресурс и не транспонира актове на ЕС, затова не се прилага таблица за съответствие с европейското законодателство. 
 
Списък на медоносни растения • Елда /гречка/ (Fagopyrum esculentum, Fagopyrum tartaricum) • Нахут (Cicer arietinum) • Рицин (Ricinus communis) • Слънчоглед (Helianthus annuus) • Памук (Gossypium hirsutum L.) • Синап бял (Sinapis alba) • Кориандър (Coriandrum sativum L.) • Босилек (Ocymym basilicum L.) • Анасон (Pimpinella anisum) • Резене (Foeniculum vulgare) • Бял трън (Silybum marianum) • Невен (Calendula officinalis) • Mаточина (Melissa oficinalis) • Детелина (Trifolium sp.) • Еспарзета (Onobrychis sp.) • Полско секирче (Lathyrus Sativus) • Kомунига (Melilotus sp.) • Пясъчен фий (Vicia villosa) • Фий (Vicia sativa) • Борчак (Vicia ervilia) • Едроцветна глушина (Vicia grandiflora) • Теснолистна глушина (Vicia angustifolia) • Топинамбур, земна ябълка (Helianthus tuberosus) • Фацелия (Phacelia tanacetifolia/ Phacelia tanacetifolia) • Пореч (бораго) (Borago officinalis) • Бакла (Vicia faba L.) • Чубрица (Satureja hortensis L.) • Тиква (Cucurbita maxima) • Готварска тиквичка (Cucurbita moschata Dusch.) • Диня (Citrullus lanatus) • Пъпеш (Cucumis melo) • Краставица (Cucumis sativus) • Босилек конски ливаден (Salvia pratensis) • Вишна (Prunus cerasus) • Градински чай (Salvia officinalis) • Джанка (Prunus cerasifera) • Дюля (Cydonia oblonga) • Кайсия (Prunus armeniaca) • Касис (Ribes nigrum) • Къпина (Rubus sp.) • Круша (Pirus sp.) • Лавандула (Lavandoula vera) • Люцерна (Medicago sativa) • Малина (Rubus ideus) • Мащерка (Thymus serpyllem) • Праскова (Prunus persica) • Риган (Origanum vulgare) • Слива (Prunus domestica) • Череша (Prunus avium) • Ябълка (Mallus sp) • Бадем (Prunus amigdalus).