Директорите на дирекциите на националните паркове утвърдиха годишните планове за паша и ползването на сено за териториите на националните паркове за 2024 г., съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Още по темата: Планират се рестрикции за говедата в Централен Балкан

Въз основа на тези планове и разписаните в тях процедури, на желаещите животновъди ще се издават разрешителни за паша на домашни животни и сенокос.

Съгласно утвърдените годишни планове за паша и ползването на сено площта за извършване на тези дейности в националните паркове е относително същата спрямо 2023 г. и е приблизително 34 000 ха.

Целият допустим пасищен ресурс на националните паркове ще бъде предоставен за ползване на животновъдите, като условията за подпомагане ще са съгласно изискванията на Стратегическия план и Наредба № 10 от 27 юни 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда.

Максималната гъстота е 0,4 животински единици на хектар.

Предвид променените изисквания за натоварване на пасищата в националните паркове и с цел обезпечаване изхранването на животните в летните месеци, Министерство на земеделието и храните извърши анализ за наличните площи, в които може да се извършва паша извън границите на защитени територии от тази категория.

Животновъдите, за които пасищният ресурс в националните паркове не е достатъчен, ще имат възможност да ползват територии на природни паркове и площи от държавни горски територии, при спазване на предвидения в законодателството процедурен ред.

Проверки за спазване на изискванията и условията на интервенцията „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“, включително и за териториите на националните паркове ще бъдат извършвани от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

При проверките на място от Фонда се следи за спазване на приложимите стандарти за поддържане на добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС) и законоустановените изисквания за управление (ЗИУ).

Извършва се контрол и по отношение на регистрация и идентификация на животните. Информация за спазване на забраните се получава от компетентния орган.