Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони" заяви, че е  против идеята за съфинансиране от страна на държавите членки на директните плащания. Това стана ясно от техен анализ, съобщи в своя информационен бюлетин Областна дирекция „Земеделие“ Кюстендил.
 
 
Въпреки че този вариант е предложен от ЕК и се съдържа в комюникето относно бъдещето финансиране на ЕС, ГД Агри смята, че това би имало изключително небалансирано въздействие, по отношение на споделянето на разходите между държавите членки. 
 
В своя бюджетна симулация, ГД Агри твърди, че е напълно оправдано да се запази сегашното равнище на ресурсите на Общата селскостопанска политика (ОСП). Документът прави оценка още на въздействието на съкращения в бюджета за земеделие (408 млн. евро за периода 2014-2020 г.) от 15% и 30% за периода 2021-2027 г. 
 
 
Ситуацията на много земеделски стопани вече е несигурна, се казва още в документа. Средната часова заплата в сектора е около 40% от тази в икономиката като цяло, а от земеделците се изисква да правят и много повече за околната среда. В някои сектори средният спад може да достигне 26%, като производителите на говеда, зърнени и маслодайни култури, протеинови растения, маслини и овце ще бъдат най-силно засегнати.
 
По подобен начин най-силно биха били засегнати малките стопанства, много големите ферми и стопанствата в райони с природни ограничения, смятат още от ГД Агри. Освен преките икономически ефекти могат да се очакват и други подобни, като умерен спад в цените на земята. Това обаче не би спомогнало по отношение проблема за достъп на млади земеделски стопани, увеличаването на риска от концентрация на производството в определени райони, изоставянето на земите в други райони и влошаване на вече несигурната позиция на земеделските стопани по веригата на предлагането на храни, заключиха в доклада си експертите от ГД Агри.