Националният съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) получи отговор на поставените въпроси, относно проблемите при прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ по Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. В отговора, Комисарят по земеделие Фил Хоган  категорично потвърждава, че промените в размера на подпомагане по мярката е недопустимо без одобрение от ЕК, се казва в съобщение на Съюза, изпратено до медиите. 
 
Ето какво посочват от Съюза на земделските кооперации:
 
„През месец август 2015 г. Министерство на земеделието и храните измени наредбата по Мярка 10, без обществено обсъждане, чрез друга наредба, като добави пред размера за подпомагане „в размер до“, вместо „в размер на“. С това си действие Министерството създаде предпоставка хиляди  земеделски стопани да бъдат ощетени, като получат субсидия в неясен и неуточнен размер. Промените бяха извършени след края на приема на заявленията за подпомагане за Кампания 2015 г. Липсата на публична информация и позиция от страна на УО на Програмата към Министерството на земеделието наложи допитване директно до Европейската комисия от страна на НСЗКБ. Към днешна дата и 15 дни преди края на Кампания 2016 все още няма нито писма за одобрение на кандидатите (срокът по Наредба беше до края на ноември 2015 година), нито яснота за плащанията“.
 
От НСЗКБ съобщават, че „в последните дни стана ясно, че Министерство на земеделието и храните планира да разплати на кандидатите по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и Ливадния блатар в обработваеми земи с орнитологично значение“ средства за половината площи, с мотив, че плащането е само за площите насети с есенни култури, което е прецедент, а до момента подобна практика не е прилагана. Нормативното основание за това решение също не е представено от страна на МЗХ, поради което от НСЗКБ ще бъде изпратено повторно запитване и сигнал до Европейската комисия за непрозрачното прилагане на ПРСР в България. Националната асоциация на зърнопроизводителите също се обяви против намерението на МЗХ да разплати само площите с есенници, с мотива, че подобно прилагане до момента не е имало и такава хипотеза няма разписана нито в Наредбата по мярката, нито в ПРСР 2014-2020 г.“
 
Националният съюз на земеделските кооперации в България (НСЗКБ) сигнализира не веднъж институциите за многобройните проблеми при прилагането на една от най-важните мерки в ПРСР 2014-2020 г., която е пряко свързана с подобряване на екологията и климата в България. С действията от страна на МЗХ се поставят под риск и средствата от националния бюджет на България, поради възможността за завеждане на многобройни съдебни искове от страна на фермерите. По поставените проблеми е получен отговор само от Европейската комисия, в лицето на Комисар Фил Хоган. От страна на МЗХ и до момента няма официален отговор, нито позиция, посочват от Националния съюз на земеделските кооперации.