Отчет на земеделското министерство за възраженията, които фермерите подават срещу одобрените им субсидии, показва, че фермерите печелят всяко трето съдебно дело.

Последен шанс за редакция на заявленията по директни плащания без санкция

Въпросът за неизплатените обезщетения по съдебни дела, спечелени от земеделски стопани, беше поставен от народните представители проф. Светла Бъчварова и Даниел Йорданов пред министър Десислава Танева.

Депутатите поискаха информация за броя на спечелените дела по директни плащания и по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), както и за изплатените дължими обезщетения по тях.

Данните, съобщени от министър Танева в писмен отговор, сочат, че заведените дела за субсидии са общо 2 195 броя, като съдът вече се е произнесъл по около половината от тях - 1 191. В полза на фермерите са 457 решения, а в полза на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) – 734 решения. 

За директните плащания за кампании 2015-2018 са образувани 423 съдебни дела заради  пълен или частичен отказ от изплащане на финансова помощ.

Десислава Танева: „Към момента по тях са постановени 113 съдебни акта, от които в полза на ДФЗ са 60, а в полза на бенефициерите са 53. Във връзка с влезлите в сила 53 съдебни решения срещу актове на ДФЗ по уведомителни писма за кампании 2015-2018 са предприети действия за изпълнението им.“

Според отговора на министъра, няма съдебно решение, което да не е изпълнено или да не е в процес на изпълнение

Министърът подчертава, че спечелените от кандидатите дела не във всички случаи постановяват изплащане на суми по тях

„В преобладаващия брой дела подаденото заявление се връща за преразглеждане на административния орган при спазване на указанията, дадени от съда. Част от делата изискват преиздаване на обжалвания административен акт с включени допълнителни мотиви за издаването им“, обяснява Десислава Танева.

Така по спечелените от фермери 53 дела за директни плащания само в 19 случая са извършени преизчисления и оторизация на субсидии.

В други 32 случая са издадени или са в процес на издаване нови уведомителни писма с допълнителни мотиви, според изискванията на съда, а две съдебни решения са на етап обработка.

Значително повече на брой са делата по схемите и мерките, прилагани по ПРСР 2007-2013 и ПРСР 2014-2020 г.

Десислава Танева: „Общо образуваните дела по двете програми за развитие на селските райони, включително по мерките 6.1 и 6.3, са 1 772. Приключилите дела са 1 078, от които в полза на ДФЗ – 674, в полза на бенефициерите – 404, висящи дела – 694.“

При всички случаи на отмяна на административен акт съдът връща преписката за ново разглеждане от ДФЗ със задължителни указания по прилагането на закона.

Оценката на Десислава Танева е, че от страна на Фонд „Земеделие“ са предприети всички необходими действия за изпълнението на постановените съдебни решения, като са издадени или са в процес на издаване нови административни актове.