Земеделските стопани, които отглеждат животни в нитратно-уязвимите зони в България ще бъдат ограничени от възможността да се възползват от финансиране по подмярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това става ясно от проекта на Наредбата за прилагане на мярката. 
 
От Националния съюз на говедовъдите в България внасят официално писмо до министъра на земеделието и храните Десислава Танева, с което настояват да се премахне ограничението за допустимост на дейностите свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони:
 
„До
Госпожа Десислава Танева
Министър на ЗХ
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТАНЕВА
 
В края на месец март сме в очакване да бъде обявен прием на проектни предложения по една от най-важните мерки за развитието на земеделието в България. За съжаление в проекта на наредба за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. е налице ограничение, което засяга всички земеделски производители, които отглеждат животни на територията на нитратно уязвими зони в България, а именно:
 
Чл. 6, (2) Не подлежат на финансиране инвестиции съгласно приложение №2 свързани с изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор в регистрирани и действащи животновъдни обекти, които са: 
1. разположени на територията на нитратно уязвими зони съгласно приложение № 3 или се използват за дейности в такива зони; 
2. директно свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони , утвърдена със заповеди на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и храните.
Така заложеното ограничение е в противоречие с една от целите на Подмярка 4.1:
Чл. 2 Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез:, ал. 3 „Опазването на компонентите на околната среда”. 
 
Също така не кореспондира с записаното в:
Чл. 4. (1) По подмярката се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: т. 3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци, или
 
Така заложеното ограничение ще наложи допълнителна тежест върху и без това изтормозените български животновъди. Към момента се наблюдава изключително ниско ниво на изкупните цени на суровото мляко и месо, за втора поредна година много лоши климатични условия, възстановяване след болестта „Син език”, необходимост от инвестиции в модернизиране на производствената база и др. 
 
С въвеждане на ограничението посочено в чл. 6 ще бъдат натоварени допълнително и малкото останали „ентусиасти”, които се занимават с отглеждане на животни. Те са производителите на истинското „родно” месо и мляко, което е със значително по-високи хранителни качества от вносните „заместители”.
 
В тази връзка се обръщаме към вас с молба да окажете подкрепа на сектора, който се определя като приоритетен, като се премахне ограничението за допустимост на дейностите свързани с изпълнението на задължителните изисквания съгласно Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в нитратно уязвимите зони , утвърдена със заповеди на министъра на околната среда и водите и на министъра на земеделието и храните .
С поздрав Заместник - Съпредседател на НСГБ:……………………………..
/Рангел Матански/“
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!