Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект за промени във видовете и списъците на необлагодетелстваните райони (НР). 

Подмярка 13.3: Започна приемът на заявления

Стопаните, които имат земеделски земи в райони с природни или други ограничения, могат да получат за тях годишно компенсационно плащане на хектар по мярка 13 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Предложението за новите списъци е публикувано в проект за промени на Наредба № 6 от 2015 г. за прилагане на мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

„С проекта на наредба се цели да се осигури съответствие на текстове, включени в одобреното седмо изменение на ПРСР 2014 - 2020 г. и приложимото национално законодателство“, коментира зам.-министър д-р Лозана Василева в проект на доклад за предложението.

Както Агри.БГ писа, Европейската комисия одобри изменение на ПРСР на България за подпомагане от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. То е свързано с обхвата на районите с природни ограничения, различни от планинските, и обхвата на другите райони със специфични ограничения, както и условията за прилагане на новата подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“ - подкрепа по НР3.

„В тази връзка се създава Приложение № 1, в което са изброени землищата, попадащи в обхвата на другите райони, засегнати от специфични ограничения, допустими за подпомагане по подмярка 13.3 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от специфични ограничения“, отбелязва зам.-министър Василева.

Промените в Наредбата разписват и районите от новия обхват на приложение на подмярка 13.2 „Компенсационни плащания за други райони, засегнати от значителни природни ограничения”. Това е финансовата подкрепа по НР2. Както е известно, компенсации по НР1 получават стопаните на земи в планинските райони.

Срокът за обществено обсъждане на проекта за промени в Наредба № 6 е до 29 юни тази година.