Колеги, проверете си имейла или в ИСУН за покани по подмярка 4.1.2, че вече му изгубихме края и може и да сте забравили. Това са думи на доброжелателен земеделец, който се свърза с Агри.БГ, за да информира останалите бенефициенти.

Проверете за свободни държавни пасища

Изглежда, че дългоочакваният развой по подмярката "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"  е дошъл и Държавен фонд "Земеделие“ (ДФЗ) изпраща писмо – покана до одобрените кандидати. 

След запитване на Агри.БГ до ДФЗ, провокирано от големия интерес на фермерите към проточилата се процедура и липсата на резултати още по първия прием през 2018 г., през ноември 2020 г. стана ясно, че бенефициентите, получили не по-малко от 10 точки по критериите за подбор на подмярка, ще получат известия за представяне на нужните документи. Едва след това трябваше да се стратира процедура по сключването на договори. Е, явно моментът настъпи. 

В текста на споделеното с нас писмо се казва: „На основание Раздел 27.1 „Процедура за уведомяване на неодобрени и одобрените кандидати и сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ от Условията за кандидатстване.., моля в срок до 15 календарни дни от получаване на настоящото писмо да се явите в Централно управление на ДФ “Земеделие“, град София за подписване на административен договор за отпускане на финансова помощ“.

Важно: Ако бенефициентите не се явят в този срок, това ще се счита за несъгласие за сключване на договор и проектното предложение ще бъде лишено от финансиране.

В уведомителното писмо се описва и процедурата по сключването на договор за финансова помощ. Тя включва подписването на Декларация по чл. 25 ал. 2 от ЗУСЕСИФ и друга такава, ако е настъпила промяна в декларираните при кандидатстване обстоятелства. Предвид че мина доста време, твърде е възможно да ви се наложи да подпишете такава. Трябва също да знаете, че ако изпратите упълномощено лице за подписване на договора, то предварително лично, като бенефициент, трябва вие да подпишете декларацията.

В известието от ДФЗ изрично се казва:

Настоящето писмо е с уведомителен характер и не гарантира получаването на безвъзмедна финансова помощ. Административният договор ще бъде сключен при спазване на изискванията от чл. 38, т. 5 от ЗУСЕСИФ“.