На 1 октомври започна регистрацията и пререгистрацията на земеделски стопани за стопанската 2021/22 г. Производителите или упълномощени от тях лица представят актуална информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта с анкетни формуляри. 

Изкупни цени на млякото

Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеделие“ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност.

Земеделски стопани, които ползват земеделски земи, вписват в анкетните формуляри всички имоти, за които имат регистрирано правно основание за ползване през съответната година съгласно чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП).

Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри и в електронен вариант. Те са налични ТУК.

Анкетните формуляри се заверяват от общинската служба по земеделие и в срок до 20 дни от датата на заверката се представят от земеделския стопанин или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно или се изпращат по служебен път в срок от 5 работни дни от общинската служба по земеделие в Областната дирекция „Земеделие“. 

Крайният срок е регламентиран в Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и е обвързан нормативно с последната дата за подаване и на заявленията за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания. За Кампания 2021 г. тя беше 11 юни 2021 г.

Регистрация на нови земеделски производители се прави през цялата година. При тях е необходимо заверените документи за регистрация от общинска служба по земеделие да бъдат представени лично в съответната областна дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице.