Министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви на среща с овощари в събота, че в средата на месец февруари те ще получат средствата за специфична подкрепа по Схемата за подпомагане за качествени плодове и зеленчуци, като каза, че има уверение от Държавен фонд „Земеделие“ плащането да започне след 15 февруари.
 
Читатели на Фермер.БГ съобщиха в редакцията, че са изпуснали срока за подаване на заявления за плащане със сертификатите към тях, защото не са били информирани от Фонд Земеделие за сроковете.

Фермер.БГ потърси за коментар Цветан Цеков, председател на експертния съвет по плодове и зеленчуци към Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ): „Не е имало официално съобщение кога са тези срокове и повечето от областните служби не бяха уведомени. Аз съм сигурен, че има хора, които дори не са знаели, че трябва да си подадат заявленията за плащане“, коментира пред Фермер.БГ, Цветан Цеков, председател на експертния съвет по плодове и зеленчуци към Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ). 
 
„В момента има доста колеги, които искат да си подадат заявленията за плащане със съответните сертификати за качество, областните дирекции не им ги приемат, защото срокът е изтекъл на 12 януари. Дефакто тези хора няма да могат да си получат плащането за качествени плодове и зеленчуци не по тяхна вина“, каза още Цеков.

От Държавен фонд Земеделие съобщиха за Фермер.БГ, че 'Кандидатстването по директни плащания всяка година е при едни същи срокове и земеделските производители си следят ангажиментите.От ДФЗ изпратиха информация относно Приложимо законодателство по ДП, където подробно са разписани условията и редът за кандидатсване на интернет страницата на Фонда. От там поясниха че, ако се налагат още разяснения, непременно ще препоръчат да бъдат направени при новата кампания.
 
Съгласно Наредба 2 от 21.02.2011 за специфичните изисквания за участие по схемите, в чл.17 ал. 5 се казва, че в срок до 10 януари на следващата година се подават заявки за плащане, тъй като представят сертификати, които са им издадени до 30 ноември на годината на кандидатстване." 

"Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2012 г.) (1) Кандидатите за подпомагане по схемата за
подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, подават
общо заявление съгласно Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за директни плащания, в което заявяват:
1. участие в схемата;
2. земеделските площи със зеленчуци по чл. 15б, ал. 1, т. 1, буква "а" с минимална
площ на парцела 0,1 ха;
3. земеделските площи с плодове по чл. 15б, ал. 1, т. 1, буква "б" с минимална площ на парцела 0,1 ха.
(2) Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа компютризирана
база данни за издадените сертификати, която се съхранява в централен сървър,
намиращ се в централното управление на БАБХ. Българската агенция за безопасност на
храните осигурява непрекъснат достъп по електронен път до базата данни на Държавен
фонд "Земеделие" и при поискване безвъзмездно и своевременно му предоставя копия
на сертификатите. Държавен фонд "Земеделие" осигурява трансфера на данните в
интегрираната информационна система.
(3) Държавен фонд "Земеделие" извършва административни проверки и проверки на място по реда на чл. 37
ЗПЗП за допустимост на площите по ал. 1. Административните проверки се извършват чрез съпоставка със
специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" и включват прилагането на чл. 17 и 18
от Наредба 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания. Когато отделните култури се отглеждат на площ, по-малка
от 0,1 ха, при проверките на място се измерва (физически или чрез дистанционен
контрол) общата площ на земеделските парцели по ал. 1, т. 2 и 3.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г. , в сила от 11.03.2014 г.) Когато при проверките по ал. 3 се
установи, че земеделските парцели са с допустима площ, по-малка от заявената, ДФ
"Земеделие" – РА, намалява допустимата за подпомагане площ за всяка отделна
култура, декларирана в рамките на съответния земеделски парцел с процент, отговарящ
на разликата между декларираната в заявлението за подпомагане и допустимата за
подпомагане площ на парцела.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 22 от 2014 г. , в сила от 11.03.2014 г.) В срок до 10 януари на годината,
следваща годината на подаване на заявлението по ал. 1, кандидатите за подпомагане
представят лично или чрез писмено упълномощен представител в областните дирекции
на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане",
заявка за подпомагане по образец, която включва:
1. площите на всяка една от културите по чл. 15б, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б", за които заявява
подпомагане, както и случаите, когато от тях са добити две или повече реколти; в
случай че на земеделските парцели, регистрирани по чл. 15б, ал. 1, т. 1, се отглежда
повече от една култура, се посочва и площта на всяка култура в рамките на съответния
земеделски парцел;
2. сертифицираните количества от всеки един от продуктите по чл. 15б, ал. 1 и копия на
издадените по чл. 15б, ал. 2 БАБХ сертификати, издадени в периода от 1 декември на предходната година до 30 ноември
 на годината на кандидатстване за подпомагане." 

 
Темата можете да следите и във форума:

Директни плащания по схема за "Качествени плодове и зеленчуци"

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!