Земеделски стопани в пазарджишкото село Мало Конаре нямат достъп до земите си заради арендатори, които обработват неправомерно засети общински пътища. За това сигнализира земеделският производител Десислава Кабурова.

"Проблемът е повсеместен за цялата страна и аз като земеделски производител не съм изключение. В конкретния случай става въпрос за мой имот - намиращ се в масив със засята пшеница, до който нямам достъп.  

Причината е, че полските пътища на община Пазарджик са засети неправомерно за поредна година. Земеделските земи в Мало Конаре се обработват в реални граници от години, както от най-малките производители, така и от крупни арендатори. Дребните земеделци имат същия нерешен цялостно проблем като мен.

Обработваемите площи на територията на Мало Конаре са близо 50 000 дка, като по-голямата част от тях са в това нерегламентирано състояние. Селото е най-голямото в област Пазарджик и петото по големина в страната, което налага да бъде наложен законът в цялата му тежест и отговорност", обясни Десислава Кабурова.

Тя призовава службите да се самосезират за този проблем. 

"Всяка година община Пазарджик губи стотици хиляди левове от наеми заради неправомерно използване на общинските пътища от арендатори.  Те наемат хиляди декари земеделска земя, като си позволяват да засяват и самите общинските пътища, без да се съобразяват с разпоредбите на закона, с което пречат на нас, дребните земеделци. А законът е категоричен: “който използва такъв тип общински пътища, трябва да се съобразява с техния статут". От неприлагането му произтича и моят конкретен проблем, както и на останалите земеделци в селото", разказва Десислава Кабурова.

Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, проблемът следва да се реши по следния начин:

След влизането в сила на заповедта по ал. 4, директорът на областната дирекция "Земеделие" подава искане до общинския съвет за предоставяне на имотите - полски пътища, попадащи в масивите за ползване, на цена в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Общинският съвет приема решение в едномесечен срок от подаване на искането. В 7-дневен срок от влизането в сила на решението, кметът издава заповед, която се публикува на интернет страницата на общината. 

В едномесечен срок от издаване на заповедта ползвателите внасят по банкова сметка на общината сумата за определените за ползване полски пътища и сключват договори за съответната стопанска година с кмета на общината. 

Когато в едномесечен срок от искането общинският съвет не е приел решение, директорът на областната дирекция "Земеделие" определя със заповед цена на имотите - полски пътища, в размер на средното годишно рентно плащане за землището. Заповедта се обявява в кметството и в сградата на общинската служба по земеделие и се публикува на интернет страницата на общината и на съответната областна дирекция "Земеделие". Въз основа на заповедта ползвателите внасят сумата по банкова сметка на общината в едномесечен срок от издаването й", пише в член 37в., ал. 16 в глава пета от закона. 

Оказва се, че това не е практика само и единствено в село Мало Конаре. Фермери сигнализираха за проблеми и в село Говедаре, което също се намира в община Пазарджик. Сигурни сме, че има подобни практики и в други населени места.

Агри.БГ продължава да следи темата.