Животновъди от Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) обявиха, че около 1800 животни в Ямболско и Бургаско са убити неправомерно заради инфекцията от чума по дребните преживни животни - без заповед от министъра на земеделието, храните и горите.

 

Компенсации заради чумата по овцете и козите – до 2 седмици

 

Умъртвяването на стотици овце и кози е станало само със заповеди на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) д-р Дамян Илиев. Заразата от чума по дребните преживни животни влезе за първи път в България и на територията на Европейския съюз през втората половина на юни, когато бяха открити две огнища – в село Воден, Ямболско, и в село Кости, община Царево, област Бургас.

 

По време на национална среща във Велико Търново представители на бранша заявиха, че настояват Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) да осигури компенсации на засегнатите фермери не само за преките щети от унищожаването на животните, но и за косвените загуби на всички стопани в раона от нереализираното мляко по време на шестмесечния период на карантината.

 

„Според Закона за ветеринарно-медицинската дейност при възникване на такова заболяване се създава специална комисия към Министерския съвет, която се оглавява от министър-председателя. Такава комисия няма", подчерта Деян Тодоров, председател на Асоциацията за развъждане на млечните породи кози (АРМПК).

 

По думите му, млякото в районите под карантина се излива в деретата, което спомага за разпространение на заразата, а умъртвените животни не са извозени за унищожаване в екарисаж, а са заровени в гората.

 

Във връзка с тежките последици за стопаните в районите, близки до границата с Турция, народните представители Димитър Стоянов и Тодор Байчев внесоха в парламента въпрос към министър Румен Порожанов „относно констатациите на МЗХГ, довели до масово избиване от БАБХ на домашни животни в Странджа планина поради случай на чума и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи”.

 

АРМПК се позовава на извадки от Закона за ветеринарно-медицинската дейност:

 

Чл. 126. (1) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При поява на заразна болест изпълнителният директор на БАБХ издава заповед, с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.

 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) При особено опасни заразни болести, включително болестите по чл. 47, ал. 1, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби, мерките по ал. 1 се въвеждат на част от територията или на цялата територия на страната по предложение на изпълнителния директор на БАБХ със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, съгласувана с министъра на вътрешните работи.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) При възникване на болести, при които няма опасност от бързо и масово разпространение и причиняване на значителни икономически загуби, заповедта по ал. 1 се издава от директора на съответната ОДБХ.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) Заповедите по ал. 1 и 2 се изпращат до директорите на ОДБХ и съответните областни управители.
(5) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2018 г., в сила от 23.02.2018 г.) Мерките, наложени по ал. 1, се отменят със заповед на компетентния орган, когато необходимостта от прилагането им отпадне.
 
 
Чл. 127. (1) За организиране, координиране и финансово осигуряване на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на особено опасни заразни болести, включително и болести по чл. 47, ал. 1, чието разпространение може да причини значителни икономически загуби, към Министерския съвет се създава Централен епизоотичен съвет.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 8 от 2011 г., в сила от 25.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) Съветът се ръководи от заместник министър-председател, заместник-председател е министърът на земеделието, храните и горите, а секретар - изпълнителният директор на БАБХ.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) В състава на съвета се включват представители на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на финансите, Министерството на здравеопазването, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите, Министерството на икономиката и Министерството на земеделието, храните и горите.
(4) Министър-председателят утвърждава правилник за работата на съвета.
 
Раздел VII.
Евтаназия на животни
 
 
Чл. 179. (1) Евтаназия на животни се извършва от ветеринарен лекар, който упражнява ветеринарномедицинска практика, с лицензиран ВМП.
(2) При евтаназия ветеринарният лекар вписва в амбулаторния дневник причините за извършването и и използвания ВМП.
(3) Евтаназия се допуска при:
1. неизлечимо болни животни с необратими патологични изменения, причиняващи им болки и страдания;
2. ограничаване и ликвидиране на заразна болест, която представлява опасност за здравето на хората или животните;
3. приключване на опитите с животни, когато са довели до необратими патологични изменения, причиняващи на животните болки и страдания;
4. животни, чието агресивно поведение представлява опасност за живота и здравето на хората или животните.
 
 
Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 180. (1) Подготовката и провеждането на евтаназия се организира по начин, който намалява до минимум стреса на животното.
(2) Евтаназията се провежда в отделно помещение, което не позволява на останалите животни да наблюдават извършването и.
(3) Евтаназията се извършва с продукти, които предизвикват пълна загуба на съзнание и чувствителност към болка, последвана от сигурна смърт.
(4) След извършването на евтаназия ветеринарният лекар констатира настъпването на смъртта.
 
 
Препратки от статии Препратки от практики Препратки от процедури Бележки
Чл. 181. Забранява се при евтаназия:
1. самостоятелното прилагане на ВМП, които парализират мускулите, без да предизвикват загуба на чувствителност към болка;
2. използването на ВМП, които не водят до загуба на чувствителност.