Постоянната комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите в Русе проведе заседание. На него бяха представени доклади на тема: „Състояние на лозарството и винарството в Област Русе и възможностите за подкрепа”, „Състояние на рибарството и аквакултурите по общини за календарната 2014г.” и „Състояние на секторите „Плодове” и „Зеленчуци” в Област Русе, актуална информация за състоянието, ефективност на подпомагането през периода 2007 – 2013 г. и обсъждане на проблемите в секторите”. Това съобщават от Областна администрация Русе.
 
Един от най-обсъжданите въпроси по време на дискусията беше производството на плодове и зеленчуци в Област Русе и търсенето на решения, които биха довели до неговото по-устойчиво развитие. Областният управител на Русе Станимир Станчев подчерта ролята на браншовите организации при предоставянето на актуална информация до земеделските производители. Той обобщи, че най-сериозните проблеми в секторите зеленчукопроизводство и овощарство са свързани с отглеждането на икономически неефективни култури, напояване на засадените площи, пазарната реализация на готовата продукция, както и с липсата на търговски взаимоотношения с преработващи предприятия.
 
Друг акцент в заседанието бяха затрудненията на пчеларите при ползването на публично-общински терени за разполагането на пчелини за срока, изискван при кандидатстването по програми за финансиране. По предложение на г-н Станимир Станчев този проблем ще бъде представен пред ресорните Парламентарни комисии, след като бъде подробно описан и мотивиран.
 
В края на срещата членовете на Постоянната секторна комисия в областта на земеделието, рибарството и аквакултурите единодушно приеха следните решения:
 
1.Да се изпрати информация до членовете на комисията за проведените в периода 2 -16 април 2015г. изнесени срещи по общини с пчелари, арендатори, земеделски производители и експерти от Областна администрация – Русе, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Областна дирекция „Земеделие” – Русеи Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе;
2. До края на месец май, 2015г. Областна администрация – Руседа организира работна среща с участието на Изпълнителна агенция по лозата и виното – Русеи местни производители на грозде и вино;
3. До две седмици след одобрението на Програмата за развитие на морското дело и рибарството да се организира информационна среща за популяризиране на възможностите, които ще се предоставят на потенциалните бенефициенти от Област Русе;
4. Председателят на Областен браншови пчеларски съюз „Русчуклия” посочи, че законодателни пречки при наемане на общинска земя за позициониране на пчелини спъват развитието на този сектор. За тяхното преодоляване ще се изпрати обосновано становище до парламентарната комисия по земеделие в 43-тотоНародно събрание за иницииране на промени в релевантното законодателство.

В срещата участваха заместник областният управител на Област Русе и председател на комисията Станимир Станчев, представители на общините в областта, ръководители и специалисти от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, отдел „Рибарство и контрол” – Русе, Регионална дирекция по горите – Русе, Дирекция „Регионална служба по заетостта” – Русе, Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе, Областна дирекция по безопасност на храните – Русе, Изпълнителна агенция по лозата и виното – Русе, Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе, Държавен фонд „Земеделие”, Областна дирекция – Русе, Областна дирекция „Земеделие” – Русе, представители на браншови и неправителствени организации и др.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!