Настоящите модели на производство на селскостопански храни не се оказват устойчиви. Натискът върху почвата, земята и водните екосистеми сега е силен и много от тях са стресирани до критична точка“, заяви генералният директор на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО) Ку Донгю. По думите му бъдещата продоволствена сигурност ще зависи от опазването на почвата и водите.

Гласувайте:  Одобрявате ли Иван Иванов за земеделски министър?

ФАО публикува ключов доклад за влошаващото се състояние на световните почвени, земни и водни ресурси и предизвикателствата, пред които е изправено световното население, което през 2050 г. ще наброява близо десет милиарда души. В предговора на обобщителния доклад Донгю подчертава, че агрохранителните системи могат да играят важна роля за смекчаване на последствията и да допринесат за постигането на целите за климата и развитието.

ФАО: Ако тенденцията продължи, то 50% ръст в производството на основни храни може да отнеме 30% от водата за селското стопанство. Това може да причини екологични бедствия, засилена конкуренция за ресурси, поява на нови социални проблеми и конфликти.

Сред основните проблеми, посочени в доклада са:
  • Причинената от човека деградация на почвата е засегнала 34% или 1 660 млн. ха земеделска земя;
  • Повече от 95% от храната се произвежда на сушата, но има ограничени възможности за разширяване на продуктивната земя;
  • Градските зони покриват по-малко от 0,5% от земната повърхност, но бързият градски растеж оказва значително влияние върху земята и водните ресурси, замърсявайки и свивайки ключови земеделски земи, сериозно засягайки производителността и продоволствената сигурност;
  • Между 2000 и 2017 г. процентът на използване на земята на глава от населението е спаднал с 20%;
  • Недостигът на вода застрашава глобалната продоволствена сигурност и устойчивото развитие, заплашвайки 3,2 милиарда души, живеещи в селскостопански райони.
Предложени решения: 

С ограничените обработваеми земи и сладководни ресурси, бързото разширяване на технологиите и иновациите е жизнено важно”, пише в доклада, като се акцентира върху цифровата архитектура, необходима за предоставяне на основни данни, информация и научно базирани решения за селското стопанство, които използват пълноценно цифровите технологии и са устойчиви на климата.

Според организацията управлението на земята и водите трябва да бъде по-приобщаващо и адаптивно, в полза на милиони дребни земеделски стопани, жени, младежи и коренно население, които са най-уязвимите групи към климатични и други социално-икономически рискове и са изправени пред най-голямата продоволствена несигурност. 

ФАО: Трябва да има по-интегрирано планиране на всички нива. И инвестициите в селското стопанство трябва да бъдат пренасочени към социални и екологични ползи.

„Устойчивите почви, земя и вода са основата за устойчиви системи за селскостопански храни. Така че устойчивото използване на тези ресурси е от ключово значение за постигането на целите за смекчаване на климата и адаптиране. Например само разумното използване на почвите може потенциално да отдели една трета от емисиите на парникови газове от земеделски земи”, се казва още в доклада.