Поредният евтин PR си направи Разплащателната агенция, като пусна в публичното пространство долупосочената информация за рекапитулацията за изплатените преди 2 години средства в сектор земеделие и животновъдство с цел да отклони общественото внимание от това, че по нито една мярка / и най-вече очакваната 121/ от Програмата за развитие на селските райони не са изплатени нито един лев по многобройните одобрени проекти. Цялата криза с неплащането на средства по проектите от ПРСР води до задълбочаване на финансовите проблеми, както у фермерите, така и при всички фирми по веригата в селскостопанския сектор.

 

Иначе въпросната рекапитулация на Разплащателната агенция сочела, че близо 630 милиона лева са изплатени тази година на земеделските производители по линия на директните плащания за кампания 2007 год. и за подпомагане на животновъдството. Започна и изплащането на средствата по преките плащания на единица площ за 2008 год., което ще продължи и през януари 2009 год.

Извън преките плащания на площ и националните доплащания тази година на зърнопроизводителите в страната са изплатени 23 110 014 лева държавна помощ за компенсиране загубите на производителите за напълно пропаднали площи вследствие на природните бедствия и лошите климатични условия през 2007 год.

На 17 декември започна и изплащането на националните доплащания за краве мляко, кози и овце-майки. До 19 декември са изплатени 37 053 619 лева на 11 363 земеделски стопани. От началото на 2008 год. до декември на земеделските производители от сектор “Животновъдство” са изплатени от държавата помощи в размер на 79 487 685 лева, от които субсидията е на стойност 62 525 589 лева, а кредитите са за 15 962 095 лева. Най-много средства са предоставени за подпомагане на млечното животновъдство по линия на помощите де минимис за купуване на фуражи за животните от млечното направление - 10 894 земеделски стопани са получили финансова подкрепа в размер на 42 202 263 лева. Субсидията за качествено мляко е на стойност 10 777 325 лева.

По линия на целевата субсидия за изхранването на животни и птици от националния генофонд и контролираната част от популацията са изплатени 7 402 833 лева, а помощта са получили 1923 фермери.

Изплащането на субсидиите от Европейския съюз и националните доплащания за 2008 год. за единица обработена площ ще продължи. Съгласно регламент на Европейския съюз и Закона за подпомагане на земеделските производители след направен анализ от площите за подпомагане по Схемата на единно плащане на площ са изключени тези, заети с постоянно затревени площи, трайни насаждения и тютюн ягоди и малини. Така обхватът на националните доплащания е определен за цялата площ, допустима за подпомагане по СЕПП с изключение на площите, заети с тютюн, трайни насаждения и трайно затревени, които се подпомагат по други програми.

С решение на Министерския съвет 25 процента от средствата, включени в Програмата на развитие на селските райони, отиват към бюджета на националните доплащания за 2007 год. Сумата е 48 428 890 евро и 12 107 222 евро от националния бюджет за съфинансиране към прехвърлените средства.