Земеделските земи в Европейския съюз (ЕС), които се използват за селскостопанско производство, са малко над 1.710 млрд. декара земя или около 40% от общата територия на ЕС. Те се стопанисват от около 10.3 милиона ферми.
 
 
Статистическата служба на ЕС - Евростат, публикува последни данни от проучване за структурата на земеделските стопанства в ЕС през 2016 г., което е най-актуалното към момента. 
 
Макар и многобройни, повечето от фермите на ЕС са малки, като 2/3 от тях имат по-малко от 50 декара. Обратното, 3% от стопанствата в ЕС с площ по-голяма от 1000 декара обработват повече от половината от използваната земеделска площ на ЕС.
 
Изследването помага да се разбере по-добре структурата на земеделските стопанства в ЕС, което е важно за Общата селскостопанска политика (ОСП).
 
В селското стопанство на ЕС се очертават три отделни групи. В първата влизат домашните стопанства, където се отглежда по-голямата част от храната за самите фермери и техните семейства. Във втората група са малките и средни стопанства, които обикновено се управляват като семейни предприятия. В третата група са големите земеделски фирми.
 
Изследователите отбелязват, че една трета от земеделските стопанства в ЕС са разположени в Румъния (33%), но те са малки по размер. Друга една трета е общо в три страни - Полша (14%), Италия (10%) и Испания (9%).
 
Макар и многобройни, повечето от фермите на ЕС са малки - 65% от стопанствата в ЕС са с размер под 50 декара. Въпреки това, 7% от стопанствата с площ от 500 декара нагоре обработват малко над две трети (68%) от използвана земеделска площ (ИЗП) в Европа. Така средният размер на земеделското стопанство в ЕС излиза 166 декара.
 
 
Сред държавите членки положението е най-контрастно в Румъния - девет на всеки десет стопанства (92% или 3.1 милиона ферми) са по-малки от 50 декара. В същото време 0.5% от земеделските стопанства с площ от 500 декара нагоре обработват повече от половината (51%) от използваните земеделски площи в страната.
 
По-големи земеделски стопанства (от 500 декара нагоре) са по-разпространени в Люксембург (52% от фермите), Франция (41%), Великобритания (39%) и Дания (35%). 
 
В повечето страни-членки се наблюдава концентрация на площите в най-големите ферми, които обработват от 500 декара нагоре.
Половината от оборота на селското стопанство в ЕС идва от Франция, Германия, Италия и Испания.
 
Контрастите при земята се отразяват и върху икономическата мощ на фермите. От 10.3 милиона земеделски стопанства в ЕС, 4.0 милиона отчитат продукция под 2 000 евро за година, като на тях се пада едва 1% от общия селскостопански продукт.
 
На другия полюс са 296 000 стопанства (или едва 3%) в ЕС, които получават над 250 000 евро годишно и покриват 55% от общото селскостопанско производство на Съюза.
 
Около половината (54%) от селскостопанската продукция в ЕС, произхожда от ферми във Франция (17%), Германия (13%), Италия (12%) и Испания (11%).  Макар че румънските земеделски стопанства са около една трета от общия брой в ЕС, те произвеждат едва 3.4% от аграрната продукция на ЕС.
 
Четири страни, взети заедно - Франция, Испания, Великобритания и Германия, осигуряват половината от селскостопанските стоки в Общността. Интересен е фактът, че Франция обработва 278 млн. декара земеделски земи или 16% от общата площ в ЕС, като се явява лидер в Съюза по този показател. 
 
Следващи в този списък са Испания с 232 млн. декара (14%), Великобритания - 167 млн. декара (10%), Германия -152 млн. декара (9%) и Полша - 14,4 милиона декара (8%).