Министерството на земеделието следва да разгледа възможността размерът на обезщетенията на стопаните на унищожени животни да се основава на категоризацията на фермите по отношение на степента им на обезопасеност в съчетание със стимули за превенция на рисковете, като се акцентира повече на стимулите, отколкото на санкциите” препоръчват от Центъра за оценка на риска по хранителната верига (ЦОРХВ).

Гласувайте: Какви са средните Ви добиви от пшеница за 2022 г.?

В свой анализ експертите обосновават целесъобразността от създаването на Национална здравноосигурителна каса с основен предмет на дейност - осъществяване на задължителното здравно осигуряване на селскостопанските животни срещу заразни болести, основана на принципа на споделената отговорност между държавата и собствениците на животни и вземайки предвид нивото на биосигурност на животновъдните обекти.

Анализът разглежда международното и българско законодателство, имащо отношение към проблема, както и назовава някой западни практики. Отчита се негативната тенденция през последните десетилетия на нововъзникващи болести с животински произход и се подчертава, че осигуряването на държавни обезщетения е от изключителна важност за компенсирането на частна собственост, унищожена в интерес на обществената безопасност.

Какви са начините на обезщетяване на собствениците на животните при ликвидиране на епизоотии в различните държави?

Преобладаващият механизъм в страните членки на ЕС е чрез здравно осигурителни фондове. Съществуват няколко типа здравноосигурителни фондове. Повечето от тях са за обезщетяване на преките загуби свързани с епизоотиите и по-малко тези, които освен преките щети покриват и последствията (пропуснати ползи и непреки щети) от тях. 

Във Великобритания например компенсациите на фермерите за причинените преки загуби се покриват от два източника: фондовете на Европейския съюз и от националния бюджет.

В Испания и Италия пък фермерите получават само минимума определен от ЕС, който е в размер на 50% от стойността на принудително убитите животни, 70% от стойността на животните убити за да се прекратят страданията им, в изпълнение на Закона за хуманно отношение към животните и 50% от направените административни разходи

Индиректните загуби, свързани с наложени ограничения или забрана за търговия с животни и животински продукти, обикновено се компенсират от частни здравно осигурителни или застрахователни фондове, каквито съществуват в Холандия, Германия и Великобритания

Общински фондове с такава цел пък съществуват във Финландия и Франция, а смесени публично частни фондове функционират в Дания Финландия и Испания.

Моделът, който експертите предлагат у нас:

Съществуващата схема за изплащане на обезщетения в България е съсредоточена главно върху осигуряването на механизъм за 100% компенсиране на собствениците на животни в случай на поява на огнище на заразна болест без оглед на нивото на биосигурност на животновъдния обект. Средствата за здравеопазване на животните се отпускат на БАБХ от държавния бюджет, с разчет за всяка календарна година чрез министерството на земеделието, което не дава възможност за дългосрочно планиране и инвестиции.

ЦОРХВ: За да се подкрепи финансирането на профилактиката и борбата с обществено значимите болести по животните в т.ч. на тези със зоонозен характер, правителството следва да обмисли възможността за въвеждане на задължително застраховане на животните и/или създаване на здравно осигурителна каса към ДФ „Земеделие” с такъв предмет на дейност. 

Тази каса трябва да има статута на законова институция с устав и със съответните права и задължения и да осъществява дейността си в съответствие със законодателството на България. Касата трябва да работи в тясна връзка с БАБХ, с разплащателната агенция, която изплаща субсидиите на животновъдите, със застрахователните компании, които изплащат компенсациите (обезщетения при застраховка ) за умрели, принудително убити или заболели животни и с министерството на финансиите. Тя трябва да се явява в съда като ищец или ответник при решаване на съдебни спорове, касаещи дейността и, предлагат експертите от ЦОРХВ.