С голямо мнозинство Европейският парламент прие необвързваща резолюция за приоритети в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г.
 
 
Депутатите дадоха 468 гласа „за“, 123 гласа „против“ и 89 гласа „въздържали се“. Селскостопанската политика на ЕС след 2020 г. трябва да бъде по-интелигентна, справедлива и устойчива, наистина обща и по-добре финансирана, отбелязаха европейските парламентаристи. Една от целите е, да се постигне повече гъвкавост, но без ренационализация на ОСП.
 
Държавите членки на ЕС трябва да имат право да адаптират ОСП в съответствие с нуждите си. Не бива, обаче, да се допуска „ренационализация“ на ОСП, тъй като това може да доведе до нарушение на конкуренцията на единния пазар. Страните ще трябва впоследствие да изготвят националните си стратегии в съответствие със своите нужди.
 
В бъдеще ще се насърчава насърчава ефективността вместо уеднаквяването. Селскостопанските дейности във всички държави членки трябва да са съобразени с едни и същи високи стандарти на ЕС. Тяхното нарушаване трябва да води до сходни санкции, заявяват евродепутати.
 
Разпределението на финансовата подкрепа трябва да бъде подходящо и справедливо, настояват парламентаристите. ОСП трябва да подпомага европейските селскостопански предприятия да произвеждат безопасна и качествена храна на достъпни цени. Освен това тя трябва ги направи по-екологично устойчиви и напълно интегрирани в кръговата икономика. Изисква се политиката в сектора да насърчава науката, научните изследвания и развитието на интелигентни земеделски практики.
 
За да се постигне тази цел, европейските парламентаристи настояват поне за запазване на бюджета за ОСП на настоящото му ниво, като не се допуска намаляването му.
 
 
Парламентът също така изисква:
 
- Директните плащания да продължат да бъдат напълно финансирани от бюджета на ЕС.
 
- Да се намали бюрокрацията при задължителните озеленителни мерки и те да бъдат в по-голяма степен ориентирани към резултатите. Доброволните мерки да бъдат опростени и обвързани с по-конкретни цели.
 
- Нов европейски метод за изчисляването на директните плащания да замени предишните критерии за подкрепа и да подпомага тези, които предоставят допълнителни обществени ползи.
 
- По-ефикасни начини да се гарантира, че финансовата подкрепа на ЕС достига до реални земеделските производители.
 
- По-справедливо разпределение на фондовете на ЕС между държавите членки, взимащо предвид получените средства и разликите като цената на производство и покупателната способност.
 
 
- По-малко средства за по-големите стопанства със задължителен таван на европейско ниво.
 
- Повече средства за подпомагането на развитието в земеделските региони.
 
- Повече подкрепи за млади и нови земеделски производители, както и за тези, които са засегнати от променливостта на доходите и цените.
 
- Да не се използват земеделски субсидии за отглеждане на бикове за бикоборство.
 
- Да се изключат най-чувствителните сектори от търговски преговори.
 
- Да се позволи финансова подкрепа, обвързана с производството – държавите членки да могат да предоставят помощи на ключови сектори, изпитващи затруднения, които да се използват за стратегически важно производство, например на протеинови култури, или за компенсиране на последиците от споразуменията за свободна търговия.
 
„Нуждаем се от амбициозни цели за бъдещата селскостопанска политика на ЕС. Трябва да гарантираме сигурното предлагане на висококачествени храни на гражданите на ЕС, по-добра подкрепа за млади, нови и семейни земеделски производители; за увеличението на конкуренцията – както и да направим селското стопанство по-интелигентно и иновативно и да подготвим земеделските производители да се противопоставят на промените на пазара. Това може да бъде постигнато единствено ако ОСП остане наистина обща и добре финансирана в бъдеще. За това се борим в следващата реформа на ОСП“, заяви докладчикът Херберт Дорфман (ЕНП, Италия).
 
Приетата днес необвързваща резолюция е отговор на съобщението на Европейската комисия за бъдещето на селскостопанската политика на ЕС. Целта на резолюцията е да повлияе бъдещите законодателни предложения относно реформата на ОСП, които се очакват в петък, 1 юни.
 
Реформата на ОСП за периода след 2020 г., която е силно свързана с дебатите относно дългосрочния бюджет на ЕС, ще бъде приета заедно от Парламента и от Съвета на ЕС