Европейската комисия покани представители на държавите членки на ЕС да участват в група на високо ниво по политиката за виното, където ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите пред сектора. Групата ще проведе първото си заседание на в началото на септември. Организациите на заинтересованите страни също ще бъдат поканени на първото заседание, за да представят своята оценка на ситуацията и перспективите за лозаро-винарския сектор в ЕС, съобщиха от пресофиса на ЕК.

Еврокомисарят по земеделието Януш Войчеховски обяви създаването на група на високо ниво на заседанието на Съвета по земеделие и рибарство в края на месец май в отговор на искания от европейския лозаро-винарски сектор. 

През последните две десетилетия лозаро-винарският сектор на ЕС беше история на успеха. Рамкиран от всеобхватна регулаторна система, ЕС е водещ в света с износ, чиято стойност се е утроила през посочения период. Въпреки този успех и значителния му принос към БВП на ЕС, секторът сега е изправен пред значителни предизвикателства поради дългосрочен спад на вътрешното потребление, промяна в потребителските предпочитания и нестабилен и по-малко глобализиран международен контекст, засягащ ключовите експортни пазари. Освен това секторът е изправен пред все по-непредвидими производствени условия и реколти поради изменението на климата.

Лозаро-винарският сектор на ЕС трябва да се адаптира към тези нови реалности, а рамката на политиката трябва да е подходяща за съпътстване на необходимия преход.

Групата на високо ниво по политиката за виното ще служи като форум за справяне с тези предизвикателства и проучване на възможни решения. Тя ще се срещне най-малко три пъти и се очаква да представи заключения и препоръки за бъдещо развитие на политиката до началото на 2025 г.

Винарският сектор е стълб на културното наследство на ЕС и има жизненоважен принос за икономиката, обществото и селските райони на Съюза. Веригата за създаване на стойност на виното повишава качеството, устойчивостта и конкурентоспособността на селскостопанския сектор в ЕС.

Той създава около 3 милиона преки и непреки работни места на пълен работен ден, повечето от които в селските райони, и допринася за около 130 милиарда евро към БВП на ЕС, включително пряката и индуцирана стойност, генерирана по цялата верига на доставки. На ниво ЕС лозаро-винарският сектор е защитен от задълбочена регулаторна рамка и се подкрепя от програми за подпомагане на виното в страните производителки.

ЕС е световен лидер в производството на вино (60 процента), потреблението (48 процента) и експортната стойност (60 процента). В същото време социалните и демографските промени оказват влияние върху количеството, качеството и видовете консумирано вино. Консумацията на вино е на най-ниското си ниво през последните три десетилетия.

Водещите червени вина на ЕС се заменят от по-свежи и по-леки вина или от други напитки, по-лесни за адаптиране към новите вкусове. Традиционните пазари за износ на вина от ЕС са засегнати от комбинация от намаляване на потреблението и геополитически фактори, което води до по-непостоянни модели на внос. Освен това производството става непредсказуемо, като се има предвид изключителната уязвимост на лозаро-винарския сектор към изменението на климата.

ЕК работи с държавите членки на ЕС, за да помогне на лозаро-винарския сектор да се адаптира към тези сложни нови реалности. Последните данни за лозаро-винарския сектор могат да бъдат намерени в Обсерваторията на пазара на вино.