Правителството одобри отчета за дейността през 2014 г. на Държавен фонд „Земеделие” и Разплащателната агенция, съобщиха от Правителствената информационна служба.
 
По Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. са подписани 2573 договора, а изплатените средства са в размер на 437 006 488,49 лв., като 350 024 685,88 лв. са със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а 86 981 802,61 лв. са съфинансирани от националния бюджет към ЕЗФРСР.
 
По време на кампанията за директни плащания през 2014 г. са приети над 136 000 заявления по всички схеми и мерки. Само по СЕПП бенефициентите за текущата кампания са 94 141, по НДП – 74 571, по Мярка 211 (плащания за природни ограничения в планинските райони) – 31 888, а по Мярка 212 (плащания в райони с ограничения, различни от планинските) – 13 029. Изплатените средства по схеми и мерки за директни плащания са на стойност 1 812 365 679,57 лв., които са разпределени както следва: 1 155 217 899,50 лв. със средства от ЕФГЗ; 346 045 326,12 лв. със средства от ЕЗФРСР; 76 062 367,65 лв. съфинансиране от националния бюджет и 235 040 086,30 лв. национални доплащания към директните плащания.
 
Плащанията по линия на пазарните мерки възлизат на 52 525 451,34 лв., които включват средства от ЕФГЗ в размер на 39 018 850,71 лв., национално съфинансиране 13 506 600,63 лв. и плащания за борси Млечни квоти на стойност 68 476,48 лв.
 
По Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ са изплатени средства по 222 проекта в размер на 24 114 670,89 лв., от които 15 241 856,30 лв. са средства от ЕФР, а 8 872 814,59 лв. представляват съфинансиране от националния бюджет.
 
За периода 1 януари – 31 декември 2014 г. са постъпили плащания в размер на 36 794 083 лв., в т.ч по главница 35 163 616 лв. и лихвени плащания на стойност 1 630 467 лв. Събраните суми са над 125% от очакваните постъпления, съгласно погасителните планове на кредитите. През отчетния период са погасени 225 кредита и са отпуснати 233 нови на стойност 33 464 966 лв. Към 31.12.2014 г. администрираният кредитен портфейл се състои от 685 кредита с остатъчен дълг в размер на 90 447 849 лв.
 
През 2014 г. се прилагаха 28 схеми за подпомагане на земеделските производители. По всички действащи схеми за краткосрочно финансиране са подпомогнати 30 170 земеделски производители. Общо договореният и изплатен ресурс по мерките на краткосрочно кредитиране и субсидиране е 101 495 407 лв., като има близо 17% ръст на усвоения ресурс спрямо предходната година, в т. ч. изплатени средства под формата на субсидии – 98 447 131 лв. (над 19% повече от предходната година) и изплатени средства под формата на кредити – 3 048 276 лв. (налице е спад при кредитирането).
 
През 2014 г. по 16 договора са изплатени средства от бюджета на Фонда на обща стойност 3 143 414,50 лв., от които по 13 проекта – въз основа на влязло в сила съдебно решение в полза на бенефициента, по два проекта – на основание сключени споразумения за плащане между ДФЗ и бенефициенти, по един проект – въз основа на влязло в сила съдебно решение относно недължимо платени средства от страна на бенефициента във връзка с регистрирана нередност.
 
Разходите, направени от Разплащателната агенция, са финансирани от Европейския съюз и от националния бюджет. В европейското финансиране се включват разходи по Европейския фонд за гарантиране в земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство. В разходите, финансирани от националния бюджет, са включени националните доплащания към директните плащания, част от пазарните мерки, както и националното съфинансиране към ЕЗФРСР и ЕФР.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!