Публикуваният днес доклад на Европейската сметна палата (EСП) разкрива, че резултатите от проверките на разходите в областта на земеделието, извършени от държавите членки и докладвани на Комисията, не са надеждни. Комисията използва тази информация за изчисляване на процента остатъчни грешки, който се представя пред Европейския парламент и Съвета в контекста на процедурата за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Според Раза Бидбъргайт, членът на ЕСП, който отговаря за този доклад, счита че държавите членки имат много важна роля за това помощта на ЕС за земеделие да се разпределя на бенефициентите съгласно законодателството на ЕС.

 

В този контекст те следва да предоставят на Комисията надеждна информация за резултатите от своите проверки, така че тя да може да изчислява по-точно ефекта от нередностите в извършените плащания. Комисията споделя с държавите членки отговорността за изпълнението на общата селскостопанска политика (ОСП). Помощта за земеделските производители в ЕС се администрира и изплаща от националните или регионалните разплащателни агенции, които се отчитат за своята дейност пред Комисията.

 

Независими сертифициращи органи, определени от държавите членки, сертифицират пред Комисията годишните отчети на разплащателните агенции и качеството на системите за контрол, въведени от тези агенции. Въз основа на своите констатации, ЕСП препоръчва административните проверки и проверките на място да се извършват по-стриктно от разплащателните агенции и да се подобри качеството на базите данни в Системата за идентификация на земеделските парцели. Според ЕСП е необходимо още да бъдат прецизирани указанията на ЕК за въвеждане на адекватни системи за контрол и изготвяне на статистически доклади, както и да има по-стриктен мониторинг на тяхното функциониране. „Комисията да предприеме необходимите мерки за изготвяне на статистически валидна оценка на нередностите при плащанията на базата на дейността на разплащателните агенции“, препоръчват още от ЕСП.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!