Екологичните мерки, изпълнявани от фермерите, ще бъдат подкрепени с 30% от средствата за развитие на селските райони в ЕС, заяви еврокомисарят по земеделието Фил Хоган по време на Международния форум за храните и хранителните вещества в Брюксел.
 
 
Той припомни, че миналия петък Европейската комисия (ЕК) обяви своя проект за Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. и представи някои от акцентите в законодателните предложения. Опазването на околната среда и климата остава основен приоритет. По думите на еврокомисаря, политиката в сектора вече е направила значителни крачки в тази посока.
 
„От 1990 г. досега ОСП е постигнала 23% съкращаване на въглеродните емисии и 17.7% намаляване на нитратите в реките“, подчерта той.
 
Еврокомисарят изтъкна, че новата ОСП има за цел да запази основната подкрепа за доходите на земеделските стопани в ЕС, като в същото време ги направи по-конкурентоспособни и по-устойчиви. Ключова промяна в политиката, която Фил Хоган определя като „силно иновативен подход“, ще  премести ударението от спазването на правилата и съответствията към постигането на резултати и ефективност.
 
„Преминаването от един универсален подход към подход, пригоден за хората, означава, че политиката ще бъде по-близка до тези, които я прилагат на място - земеделските стопани“, обясни комисарят.
 
По думите му, този подход ще даде по-голяма свобода на държавите-членки да решават как най-добре да постигнат общите цели, като едновременно с това те ще отговорят на специфичните нужди на земеделските производители, селските общности и обществото като цяло в отделните страни.
 
На централно равнище в ЕС ще се определят общите цели, като пазарна ориентация и конкурентоспособност, както и приносът за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него.
 
Освен това, директните плащания ще бъдат свързани с по-строги изисквания за опазване на околната среда. Мотивът е, че този начин всички земеделски стопанства ще допринесат в по-голяма степен за осигуряването на обществени блага.
 
 
Държавите-членки ще могат да използват общ "инструментариум" за постигане на общи цели. Наборът от инструменти включва мерки за развитие на селските райони, които предлагат решения, съобразени с нуждите на местно равнище. Земеделските стопани, които са готови да направят повече за околната среда, ще получават допълнителни средства.
 
Страните-членки ще могат да приспособят инструментите към собствените си специфични нужди, след като посочат как смятат да направят това в националния Стратегически план по ОСП на всяка страна.
 
„Стратегическите планове на ОСП ще определят начина, по който всяка страна предлага да отговори на общите цели на ОСП, като се съобразява със собствените си специфични нужди“, обясни Фил Хоган. Той подчерта, че 30% от финансирането за развитие на селските райони ще бъде предназначено за мерките, свързани с околната среда, климата и биологичното разнообразие.
 
Освен това държавите-членки ще разполагат с по-голяма гъвкавост за преразпределяне на финансирането между различните схеми, когато целта е подкрепа на мерките, свързани с климата и околната среда.
 
„Искаме да запазим европейската продоволствена сигурност и да насърчим разнообразието в селскостопанския сектор, като същевременно подобрим устойчивостта на европейските храни“, обясни еврокомисарят.
 
Решаваща роля в новата ОСП ще играят изследванията и иновациите. Допълнителни средства от 10 млрд. евро ще бъдат предоставени чрез изследователската програма на ЕС "Хоризонт Европа" за подкрепа на специфични изследвания и иновации в областта на храните, селското стопанство, развитието на селските райони и биоикономиката.