Два нови европейски регламента ще подпомогнат проследяването на лозаро-винарските продукти в ЕС, ще удостоверяват техния произход и ще осигуряват необходимите проверки за предотвратяване на фалшификациите.
 
 
Новите инструменти ще се прилагат на ниво държава членка на ЕС, но ролята на трансграничното сътрудничество между страните ще бъде значителна, стана ясно от съобщение на Европейската комисия (ЕК).
 
Един от основните инструменти, които ще гарантират проследимостта на вината, е така нареченият съпътстващ документ. Превозвачите на лозаро-винарски продукти ще бъдат задължени да носят този документ по време на всички транспортни операции, както заради облагането с акцизи, така и за проверка на съответствието с разпоредбите на ЕС. 
 
Този документ ще може също да се използва за удостоверяване на произхода на виното, на неговите характеристики, на реколтата или на винения сорт лозя, както и на неговия статут на защитено наименование за произход или защитено географско указание, ако има такова.
 
 
Друго ново изискване е всяка фирма или физическо лице, което притежава лозаро-винарски продукти, предназначени за продажба, да поддържа регистър, в който да отбелязва вписването и изтеглянето на всяка партида. Регистърът трябва да включва вида на произведените вина и данни за производствения процес.
 
Важна новост, включена в регламентите, е въвеждането на сертификат за износ на вино. „Това е многофункционален сертификат, който може да се използва като сертификат за произход, здраве и автентичност. Той ще бъде използван и за представяне на информация за виното - например регистрация на защитено наименование за произход или защитено географско указание, неговата реколта или винен сорт“, обясняват от ЕК.
 
 
Предвидено е също до края на 2020 г. да се извърши пълен преход към електронни сертификати, като да се сложи край на всички процедури на хартиен носител. Това се отнася за придружаващия документ и за сертификата за износ, като изискването важи за всички страни-членки.