Европейската комисия одобри 20 програми за популяризиране на селскостопански продукти в Европейския съюз и в други страни. Повечето от програмите са за срок от три години с общ бюджет от 46,5 млн. евро, като ЕС ще осигури 23,3 млн. евро.

Избраните програми обхващат различни видове продукти, като например висококачествени продукти (със защитено наименование на произход, защитено географско указание и храни с традиционно специфичен характер), продукти от биологично производство, пресни плодове и зеленчуци, вино, мляко и млечни продукти, цветя, преработени плодове и зеленчуци, преработени зърнени и оризови продукти, етикетиране на яйца, както и комбинации от различни категории продукти.

Целта е популяризиране на тези продукти в страните от Северна Америка, Близкия изток, Югоизточна Азия, Латинска Америка, както и в Русия, Китай, Индия, Норвегия, Азербайджан, Беларус и Турция.

Отпусканите средства могат да се използват за финансиране на дейности по връзки с обществеността, кампании за популяризиране и реклама, при които се изтъкват предимствата на продуктите от ЕС и най-вече качеството, безопасността и хигиената на храните, храненето, етикетирането, хуманното отношение към животните и екологичните методи на производство.

Дейностите могат да включват също участие в мероприятия и панаири, информационни кампании за системата на ЕС за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, информационни дейности, свързани с нормите за качество и етикетиране в Съюза и с биологичното земеделие, и информационни кампании за произведените в определени райони висококачествени европейски вина.

ЕС финансира до 50 % от разходите за тези дейности (до 60 % при програмите за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци сред децата или за предоставяне на информация за отговорната консумация на алкохол и опасностите от прекомерната му употреба). Разликата се покрива от браншовите или междубраншовите организации, предложили програмата, а в някои случаи от съответните държави членки.

Професионалните организации, които желаят да участват, подават предложения до държавите членки – има два периода за кандидатстване. Държавите членки изпращат на Комисията списъка с подбраните от тях програми и копие от документацията за всяка програма. Накрая Комисията оценява програмите и определя дали отговарят на критериите.

Всички одобрени програми и техните бюджети са изброени в приложението:


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!