Центърът за професионално обучение  към Национална служба за съвети в земеделието ще проведе следните обучение по основни проблеми на опазване на околната среда в земеделието от 18 учебни  часа от 11 до 13 декември 2017 г. в Бургас и Шумен, съобщиха от службата. 
 
Програмата включва селскостопански практики от полза за климата и околната среда, мерките за смекчаване на последиците от изменението на климата и изискванията, определени от националното законодателство в областта на политиката за водите.
Обучение по агроекология от 30 учебни часа в Сливен и Перник ще се проведе пък от  11 до 14 декември 2017 г. Програмата включва  основни принципи и цели на агроекологията и биологичното земеделие, законодателството в тези области и прилагането на дейности от страна на фермерите. 
 
В обученията  може да  участват земеделски производители, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или лица, одобрени по мярка 10 „Агроекология и климат“ , мярка 11 „Биологично обучение“ от ПРСР 2014 – 2020 г.  и/ или  клиенти на НССЗ  по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г.
 
Успешно завършилите обучението получават удостоверение за завършено обучение.
За участие в обученията се подава заявление  в Териториалните областни офиси на НССЗ и в Централно управление на НССЗ или на телефон 0889 619 991.