Експерти от офиса на НАП в Русе запознаха днес земеделски стопани и аграрни специалисти от региона с акцентите в данъчното и осигурително законодателство през 2018 г.
 
 
Презентацията традиционно се организира съвместно с Областна дирекция „Земеделие“ в началото на всяка година и е доказала ефективността си за заетите в бранша, съобщи dariknews.bg. 
 
На присъстващите бе разяснено, че доходите на регистрираните земеделски стопани се формират от извършваната от тях стопанска дейност и от държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от еврофондовете. Данъчното законодателство не ги разглежда като отделни видове доход, а облагането им на първо място зависи от статута на земеделския стопанин, като физическо или юридическо лице. В зависимост от това те са задължени да подават няколко вида декларации.
 
Ако са физически лица, подават един път годишно данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ до 30 април на годината, следваща тази на получаване на дохода. Дължимият данък се заплаща в същия срок.
 
Също до 30 април с данни за предходната година еднократно се подава и Декларация образец 6 „Данни за дължимите вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” по Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
 
Ежемесечно се подават Декларация образец 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-8 до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните и Декларация образец 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-8. Втората се подава от тези самоосигуряващи се лица, които се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт и за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски.
 
 
Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски. Три пъти годишно, в сроковете за внасяне на дължимите данъци се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от земеделски стопани - еднолични търговци или самоосигуряващи се лица, които в качеството си на платци на доходи са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ, както и от физически лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък за доходите от стопанската им дейност като земеделски стопани.
 
Ако земеделските стопани са юридически лица, еднократно подават Годишна данъчна декларация за облагане с корпоративни данъци по чл. 92 от ЗКПО заедно с Годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата година.
 
Дължимият данък се заплаща в същия срок.
 
Три пъти годишно, в сроковете за внасяне на дължимите данъци, се подава Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО от земеделски стопани - юридически лица, които в качеството си на платци на доходи са задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗКПО.