Реформата в Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. трябва да укрепи финансовото положение на земеделските стопани, както и тяхната позиция във веригата на доставки. Силна и добре финансирана ОСП е от съществено значение за устойчивото и жизнеспособно селско стопанство в ЕС. 
 
 
Разпоредбите на ОСП трябва да привличат и подкрепят младите земеделски стопани и да улесняват обновяването на поколенията. Това включва силен Първи стълб, който осигурява справедлив доход за активните земеделски стопани и стимул за доставка на обществени блага и Втори стълб, който съответства на декларацията на Корк 2.0 и по-добре подкрепя селските райони на Европа. 
 
От решаващо значение е ОСП да защитава функционирането на единния пазар; но бъдещата ОСП трябва да допринесе и за околната среда, изменението на климата и биологичното разнообразие, както и социалните въпроси и заетостта в селските райони.
 
Това е крайната позиция на становището на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) относно "Бъдещето на храните и селското стопанство по отношение на реформата в ОСП", приета на пленарна сесия на 23 май в Брюксел, съобщиха от пресцентъра на комитета.
 
"Европейските земеделски стопани - семейни стопанства, кооперативите и другите традиционни селскостопански системи трябва да могат да живеят от приходите си от фермерството, които трябва да бъдат гарантирани от справедливи цени и силни директни плащания. Директните плащания трябва да отиват само при активни земеделски производители и селскостопански предприятия, които участват в селскостопанското производство и доставят обществени блага. Не е достатъчно просто да бъдеш собственик на земеделска земя ", каза Ярмала Дураварска, докладчик по становището.
 
ЕИСК призовава за силно финансиране на ОСП, реално опростяване и предупреждава за ренационализация.
 
"ЕИСК подкрепя силната, добре финансирана ОСП и увеличаването на бюджета на ЕС. Трябва да се осигури подходящо финансиране, за да може земеделците да се справят с ниските си доходи и да плащат на работниците си. Нужно е и въвеждане на допълнителни изисквания за опазване на околната среда и справяне с изменението на климата ", каза Джон Брайън.
 
"За европейските земеделски стопани е изключително важно законодателните предложения да включват реално опростяване на най-бюрократичните елементи на ОСП", добави Брайън и конкретизира най-вече законодателните елементи при проверките на място. 
 
ЕИСК предлага цялостно преразглеждане на системата за контрол на ниво земеделско стопанство, което да я направи по-ефективна и по-малко бюрократична, като използва усъвършенствани нови технологии. 
 
Субсидиарността не трябва да подкопава ОСП или единния пазар. ЕИСК призова за разумно равнище на съфинансиране на Втори стълб за всички държави членки.
 
Младите фермери и жените - бъдещето на развитието на селските райони
ЕИСК предлага да се подобри подкрепата на ОСП за младите земеделски производители и обновяването на поколенията. В становището си комитетът предлага увеличаване на субсидията с 25% за млади земеделски стопани по Първи стълб; въвеждане на пенсионна схема по Втори стълб; осигуряване на допълнителни доходи под формата на плащане в продължение на пет години за млади хора, които създават малки стопанства, произвеждащи местни храни за местни пазари; плащания за иновации и трансфер на знания.
 
Освен това ЕИСК призовава за включването на мерки в ОСП, които да имат за цел да насърчат жените да се включат в селското стопанство.