Новият проект на Закон за поземлените отношения и опазването на земеделските земи е подложен на обществено обсъждане. Проектозакона цели да замени досега действащите Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закон за опазване на земеделските земи.
 
 
Фермер.БГ потърси за коментар и анализ на проекта адвокат Стефан Вачев, който е експерт в поземлените отношения. Тъй като темата е обширна, ще предложим на читателите си поредица с коментарите му.  
 
„Досега действащата уредба е стара, не отговаря на съвременните условия и съдържа редица неприложими разпоредби. Безспорно е също така, че има остра нужда от осъвременяване на нормативната база в областта на земеделието и собствеността върху земята. 
 
Аз лично съм привържаник на идеята, че е необходимо създаването на цялостна, единна уредба в областта на земеделието под формата на кодекс, който веднъж и завинаги да регулира противоречията, пропуските и неточностите в материята“, посочва адвокат Вачев.  
 
Според него, отново се правят частични реформи, които сами по себе си са крайно необходими, но няма да постигнат целения ефект в такава степен, така че да реши проблемите в сектора.
 
 
„Естествено, отчитам факта, че това е само един проект, който тепърва ще бъде обсъждан и се надявам това да стане с дейното участие на браншовите организации. Което ме подсеща, че едно от най- важните неща за развитието на сектора отново остава нерегулирано, а именно – какво е браншова организация. 
 
В законодателството ни няма никъде легална дефиниция на това понятие, нито пък някакви изисквания за създаването, функционирането и ролята на подобен тип организации, а се предполага, че те трябва да бъдат водещи фактори в бранша и да определят основните насоки на развитието му. 
 
В момента произволно избрани физически лица, без да е необходимо да имат каквато и да било връзка със земеделието, могат да учредят НПО (неправителствена организация) и да претендират, че са фактор в земеделието. Това само по себе си не е редно, да не говорим, че създава излишно напрежение в сектора“, посочва експертът.
 
А в случая именно браншовите организации следва да са деен участник и движеща сила в изготвянето на новата нормативна уредба, тъй като точно техните проблеми са едни от основните, които следва да бъдат решени.
 
„Но това е само един малък аспект от проблемите, които остават незасегнати, а на дневен ред са още редица други – кои по- важни, кои не чак толкова, но въпреки това  - необходими. Ето защо отново подчертавам, че според мен следва да се изработи проект на кодекс, който по-цялостно и по-детайлно да обхване тази материя. 
 
Най-малкото съм учуден, че въпросите, засягащи арендата в земеделието не намериха мястото си тук, а остана да действа старият Закон (Закон за арендата в земеделието).
 
 
В крайна сметка на всички е ясно, че земеделието е един от най-важните отрасли в икономиката на България и законодателната уредба, насочена към регулирането му трябва да бъде крайно адекватна.
 
В следващите няколко седмици ще се опитам да направя по-подробен анализ на проекта на Закона за поземлените отношения и опазването на земеделските земи, като се надявам това да е от полза при неговото обсждане, нанасянето на корекции и приемането му“, каза адвокатът. 
 
Проектозаконът ще бъде обсъден идната седмица на работно заседание на националния земеделски форум, на който земеделските организации ще изложат своето мнение. Мнението на читателите на Фермер.БГ също е добре дошло, като можете да ни изпращате позициите си на електронната ни поща – [email protected]