CAP4US

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване претърпя корекция по време на първата приета от Европейската комисия (ЕК) редакция на Стратегическия план за развитие на земеделието през тази година. Така екосхемата ще бъде прилагана по нови правила още през Кампания 2024 г.

Основните новости са свързани с разграничаване между междинни и покривни култури и с конкретизиране на обхвата на органичните подобрители. 

Интервенцията е насочена към допринасяне за изпълнението на целта за намаляване на загубите на хранителни вещества от торове с 50%, като същевременно се гарантира, че няма влошаване на плодородието на почвата. Освен това тя цели и намаляването използването на торове с 20% до 2030 г. 
По схемата допустими за участие са стопани, които са определени като активни и спазват условията на екосхемата. 

Четете още: Активен или неактивен фермер - ще останат ли пак стотици стопани без субсидия?

Допустими дейности
Две са допустимите дейности по екосхемата за подобряване на почвения потенциал: 

1.    Отглеждане на непроизводствени междинни култури или покривни култури с последващо зелено торене.

Според правилата на екосхемата покривните култури трябва да бъдат на полето в периода от 15.10. на годината на кандидатстване до 15.02. на следващата година.

Междинните култури пък трябва да са на полето в периода от 1.10. до 1.12. на годината на кандидатстване и да се използват за последващо зелено торене.
 

Междинните култури/покривни култури представляват смески от не-житни култури и житни култури. Допустимите култури по еко схемата е комбинация от житни и нежитни култури от списък на допустими култури.

Не са площи с междинни култури/покривни култури площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша.
Изискванията предвиждат културите трябва да се използват за последващо зелено торене (посредством заораване, валиране, естествено измръзване или друг метод на механично терминиране на културата). Покривните култури се използват за осигуряване на покривка през зимния период.

В периода на отглеждане на междинните култури/покривните култури не трябва да се прилагат изкуствени торове, хербициди и други продукти за растителна защита. 

 

2.     Използване на външни органични подобрители на почвата, съгласно план за управление на хранителните вещества, изготвен от агроном.
При внасяне на подобрител, количеството на осигурен общ азот трябва да не бъде по-малко от 10% от потребностите на културата и да не се надвишава 150 кг. общ азот на хектар.
Формулирано е понятието „органични подобрители на почвата“ по следния начин: Това са органични подобрители, органични торове, органо-минерални торове, микробиални торове, растителни биостимуланти, обработен оборски тор.
Според изискванията фермерите трябва да имат план за управление на хранителните вещества за културите в стопанството, който да бъде изготвен от агроном; този план да се спазва и да се тори според нуждите на културите, определени в плана. Планът и копие от дипломата на агронома, който го е изготвил, се представя не по-късно от три седмици след края на периода за подаване на заявления за подпомагане.

Четете още: 2 корекции очакват стопаните по Екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури


Доказването на вложените обеми подобрител на съответния парцел се извършва чрез разходооправдателни документи (представят се допълнително с декларация и опис по образец в периода 1-31.12. в годината на кандидатстване) и дневници за проведените растителнозащитни мероприятия и торене на съответния парцел

Финансови параметри
Индикативната ставка за Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване за кампания 2024 г. е в размер на 53,46 евро/ха.
Бюджетът по екосхемата за 2024 г.  в размер на 40 089 814 евро. 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

CAP4US