CAP4US

Екосхемата за намаляване използването на пестициди е една от схемите, към която земеделските стопани проявиха интерес по време на Кампания 2023. Тя е насочена към фермери, които прилагат екологичните практики, предвидени в еко схемата в рамките на своето стопанство с цел намаляване на използването на препарати за растителна защита и производство на по-чиста храна.

За Кампания 2024 по схемата бе направена корекция, като бяха пренаписани формулировките за екологични практики. Днес те вече изглеждат така: 

Предвижда се при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива съдържащи глифозат и да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и/или
При отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и да се използват феромонови уловки или полезни биологични агенти или бактериологични или гъбни агенти. 

 

Доказване на дейностите 

Според изискванията на екосхемата, всички операции по прилагане на продукти за растителна защита през 2024 г. трябва да се отразяват своевременно и коректно в дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене. Закупените продукти за растителна защита, феромонови уловки, полезни биологични агенти, бактериологични или гъбни агенти пък се доказват като земеделските стопани представят утвърдени от изпълнителния директор на

Държавен фонд „Земеделие“ декларация и опис по образец на разходооправдателни документи за тяхното закупуване – фактури и/или фискални касови бележки.

Стопаните трябва да имат предвид, че професионалната категория на употреба на продуктите за растителна защита се проверява към последния ден на периода за подаване на заявленията за подпомагане, а списъкът на биологичните агенти, които могат да се прилагат на територията на Република България е наличен на интернет сайта на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и може да бъде видян ТУК.

Представяне на документите 

Земеделските практики се доказват чрез проверка на дневниците за проведените растителнозащитни мероприятия и торене и чрез разходно-оправдателни документи за закупените продукти за растителна защита и/или феромонови уловки и/или разрешени за употреба биологични агенти за заявените за подпомагане площи.

Документите за закупените продукти трябва да бъдат издадени в периода от 1 юли 2023 г. до 30 септември 2024 г. При смърт на кандидата за подпомагане документите в периода след смъртта, следва да бъдат издадени на името на представител на повече от половината от неговите наследници, упълномощен с нотариално заверено пълномощно.

В периода от 1 до 31 декември 2024 г. земеделските стопани представят документите чрез Системата за електронни услуги (СЕУ). 
 

Финансови параметри
Индикативната ставка за Екосхема за намаляване използването на пестициди за Кампания 2024 г. е в размер на 52,22 евро/ха за обработваеми земи, за трайни насаждения – 164,41 евро/ха и за постоянно затревени площи – 5,88 евро/ха.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg  

 

CAP4US