Европейската комисия обяви важно решение във връзка с размерите на държавната помощ de minimis на индивидуално и на национално равнище.
 
 
Максималната сума, която едно земеделско стопанство може да получи от този вид подпомагане за тригодишен период се увеличава от 15 000 евро на 20 000 евро, като при определени условия може да достигне 25 000 евро
 
„За да се избегне евентуално нарушаване на конкуренцията, всяка държава от ЕС разполага с максимална сума на национално ниво, която не може да надхвърля“, коментира Комисията.
 
Националният таван се определя в размер на 1,25% от годишната селскостопанска продукция на страната през съответния тригодишен период. По досегашните правила максималният праг беше по-нисък – неговият размер беше 1%. Промяната означава повишаване на националния таван с 25%.
 
„Ако за даден селскостопански сектор съответната държава не изразходва повече от 50% от общия си пакет за национална помощ, тя може допълнително да увеличи размера на минималната помощ за едно стопанство до 25 000 евро, а националният таван – до 1,5% от годишната продукция. Това представлява увеличение на тавана за един земеделски стопанин с 66% и увеличение с 50% на националния таван“, допълниха от ЕК.
 
Снимка: Фейсбук
 
Държавите, които изберат най-високия таван, ще трябва да създадат задължителни централни регистри на национално равнище.
 
По този начин предоставените помощи ще могат да се проследяват, за да се опрости и подобри на отпускането и наблюдението на т. нар. минимална помощ. Няколко държави членки вече поддържат такива регистри, което ще им даде възможност незабавно да приложат по-високите тавани.
 
Увеличението на таваните влиза в сила на 14 март и може да се прилага със задна дата по отношение на помощите, които отговарят на всички условия.
 
„Максималният размер на националните помощи за земеделските стопани ще бъде увеличен съществено, осигурявайки по-голяма гъвкавост и ефективност, по-специално в условия на криза и в ситуации, изискващи бърза реакция от публичните органи“, подчерта ЕК.
 
Очакванията са, че в резултат на това решение държавите от ЕС ще имат възможност да увеличат подкрепата за земеделските стопани, без да се нарушава функционирането на пазара, като същевременно се намали административната тежест за националните органи.
 
„Предложението на Комисията за новите правила за държавна помощ в селскостопанския сектор отразява значението, което този вид подпомагане има в условията на криза. Благодарение на увеличения максимален размер на помощта за земеделските стопани националните органи ще разполагат с повече гъвкавост и ще бъдат в състояние да реагират по-бързо и по-ефективно в подкрепа на земеделски стопани, намиращи се в уязвимо положение“, заяви комисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган.