Европейският парламент (ЕП) подсилва предложението за регламент за защита на бюджета на Европейския съюз (ЕС) през новия програмен период 2021-2027 г. Той ще се прилага в случай на провал от общ характер в дадена държава членка. Това реши ЕП на 17 януари в Страсбург, предаде Bulletin Quotidien Europe.
 
 
Предложението касае Многогодишна финансова рамка (МФР) за периода 2021-2027. Докладът по предложението е подкрепен без изменения в пленарното заседание. Предстоят преговори със Съвета на Европа. 
 

Какво гласи предложение?

ЕП предлага Европейската комисия (ЕК) да носи отговорността за установяване дали има провал от общ характер на европейското законодателство в дадена страна-членка на ЕС и съответно мерките, които ще трябва да се предприемат. 
 
Решението обаче ще се прилага само ако е одобрено от Парламента и Съвета. 
 
След като дадена страна-членка на ЕС е предприела мерки заради слабост, идентифицирана от ЕК, Парламентът и Съветът биха могли да освободят плащанията. ЕК може да установи, че върховенството на закона е застрашено, ако се компрометира един или повече от следните елементи: 
 
- правилно функциониране на органите на държавата членка, отговорни за изпълнението на бюджета на ЕС и на органите, отговорни за финансовия контрол; 
 
- правилно провеждане на разследвания на измами (включително данъчни измами), корупция и други нарушения, които оказват въздействие върху изпълнението на бюджета на ЕС;
 
- ефективен съдебен контрол от независими съдилища;
 
- възстановяване на неправомерно изплатени средства;
 
- предотвратяване и криминализиране на укриването на данъци и нарушаването на правилата на конкуренцията;
 
- сътрудничество с Европейската служба за борба с измамите и, когато е уместно, с Европейската прокуратура.
 
За да подпомогне ЕК, група от независими експерти ще обобщават своите заключения. Като в този екип ще влезе по един експерт, назначен от ЕП на всяка държава-членка и пет експерта, назначени от ЕП. Те ще правят анализи постоянно и в края на годината, ще дават своите заключения.
 

В зависимост от степента и вида на нарушенията, ЕК може да реши няколко неща: 

- спиране на поетите задължения;
- прекъсване на сроковете за плащане;
- намаляване на предварителното финансиране;
- спиране на плащанията.
 
ЕК следва да гарантира, че бенефициентите получават сумите, предоставени към всяка една държава членка. Комисията ще представи на Парламента и на Съвета предложение за прехвърляне в бюджетния резерв на сума, съответстваща на стойността на предложените мерки. Решението ще влиза в сила след четири седмици, освен ако ЕП или Съветът не отхвърли това решение. След като ЕК установи, че нередностите са били елиминирани, сумата в резерва ще бъде освободена. 

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg.